GüLeSeVDaLı
  MüsLüman Çocuğna Bazı Dini SuaLLer
 
                             

113


MüsLüman Çocuğuna Bazı Dini SuaLLer
1. Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım. 
2. Müslümanım demenin manası nedir?

Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir. 
3. Ne zamandan beri Müslümansın?

"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım. 
4. "Bela" zamanı neye derler?

Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir. 
5. Rabbin kimdir?

Allah 
6. Seni kim yarattı?

Allah 
 7. Sen kimin kulusun ?

Allah'ın kuluyum. 
8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?

Allah birdir derim. 
9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?

Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir. 
10. Bunun manası nedir?

Sen söyleki ey Habibim Allah birdir, demektir. 
11. Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır. 
12. Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?

Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür. 
13. İman-ı yeis nedir?

Firavun gibi ölürken iman etmektir. 
14. Bu iman muteber midir?

Değildir. 
15. Tevbei yeis nedir?

İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. 
16. Bu tevbe muteber midir?

Muteberdir. 
17. Dinin hangi dindir?

İslam dinidir. 
18. Kitabın hangi kitaptır?

Kur'an'dır. 
19. Kıblen neresidir?

Kabe-i Muazzamadır. 
20. Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim. 
21. Kimin milletindensin?

İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim. 
22. Kimin ümmetindensin?

Muhammed Aleyhisselamın. 
23. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?

Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır. 
24. Peygamberimizin kaç adı vardır?

Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud. 
25. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?

Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir. 
26. Peygamberimizin babasının adı nedir?

Abdullah'tır. 
27. Annesinin adı nedir?

Amine'dir. 
28. Süt annesinin adı nedir?

Halîme Hatun'dur. 
29. Dedesinin adı nedir?

Abdülmüttaliptir. 
30. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?

40 yaşında. 
31. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı. 
32. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?
63 yaşında sona erdi. 
33. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)'dir. 
34. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?

Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir. 
35.  Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş   Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür. 
36. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
 
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır. 
37. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)'dır. 
38. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir. 
39. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir. 
40. Bunlar kimin çocuklarıdır?

Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır. 
41. Peygamber kime denir?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir. 
42. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin. 
43. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Yirmisekiz. 
44. İsimlerini sayarmısınız?

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir. 
45. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?

Tarih Milâdî 571, Nisan ayının yirmisi; Fil Vak’asından elli veya elli beş gece sonra. Kamerî aylardan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğdu. Tarih: Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 8 Haziran 632 vefat etti.  
46. Melek nedir?

Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır. 47. Dört büyük melek hangileridir?

Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.) 
48. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir. 
49. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?

Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir. 
50. Mezhep kaçtır?

İkidir. 
51. Nelerdir?

İtikatta mezhep, amelde mezhep. 
52. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?

İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir. 
53. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?

Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir. 
54. İtikatta mezhebin nedir?

Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir. 
55. Amelde mezhebin nedir?

Hanefi mezhebidir. 
56. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
 
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir. 
57. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?

Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir. 
58. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?

Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir. 
59. İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?

Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir. 
60. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?

Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak. 
61. Kaç tane kandil vardır
, nelerdir?
Beş tane kandil vardır. 
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.

Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur'an-ı Kerim'in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.
 
62. Ibadetle taatle ihya etmeye bilhassa kiymet verdigimiz gecelere ne denir?
Kandil denir.
63. Kaç tane kandil vardir?
Bes tane kandil vardir: 1- Kadir Gecesi, 2- Mevlid Kandili, 3- Regaib Kandili, 4- Mi'raç Kandili, 5- Beraet Kandili
64.Otuz iki farzi sayar misiniz?
 Sayarim: 6 Imanin sarti, 5 Islam'in sarti, 12 Namazin farzi, 4 Abdestin farzi, 3 Guslün farzi, 2 Teyemmümün farzi, cem'an 32 eder.
65.Imanin sarti nelerdir?
Allah'in varligina, birligine, Meleklerine,Kitaplarina, Peygamberlerine, Ahiret Gününe, Kadere, hayir ve serrin yaraticisinin Allah olduguna inanmaktir.
66. Islamin sarti nelerdir?
Bestir: 1- Kelime-i Sehadet getirmek, 2- Oruç tutmak, 3- Namaz kilmak, 4- Zekat vermek, 5- Hacca gitmek.
67. Abdestin farzi kaçtir?
Dörttür: 1- Yüzünü tüy bitiminden kulak yumusagindan, çene altina kadar yikamak, 2- Kollari dirseklerle beraber yikamak, 3- Basin dörtte birini mesh etmek, 4- Ayaklari topuklariyla beraber yikamak.
68. Guslün farzi kaçtir?
 Üçtür: 1- Bol su ile agzi yikamak, 2- Bol su ile burnu yikamak,
3- Hiç kuru yer kalmamak sarti ile bütün vücudu yikamak.
69.Teyemmümün farzi kaçtir?
 
Ikidir: 1- Niyet. Teyemmüme niyet etmek, 2- Ellerini iki defa topraga vurup birincide yüzünü, ikincide kollarini mesh etmek, silmek.
70.Namazin farzi kaçtir?
Altisi içinde, altisi disinda olmak üzere 12'dir.
71.Disindakiler nelerdir?
Hadesten taharet, Necasetten taharet, Setr-i avret, Istikbali kible, Vakit, Niyet.
72. Içindekiler nelerdir?
Iftitah tekbiri, Kiyam, Kiraât, Rukû, Sücûd, Kâde-i ahirede tesehhüd miktari oturmak.
73.Bir günde kaç vakit namaz kilinir?
Sabah, ögle, ikindi, aksam, yatsi olmak üzere bes vakit namaz kilinir.
74.Bu vakitler kaç rek'attir?
 
Sabaha namazi 4 rekattir; ikisi sünnet, ikisi farz. Önce sünnet kilinir, sonra farz kilinir.
- Ögle namazi 10 rekattir; dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Önce ilk sünnet kilinir, sonra farz, daha sonra son sünnet kilinir.
- Ikindi namazi 8 rekattir; dördü sünnet, dördü farz. Önce sünnet kilinir, sonra farz kilinir.
- Aksam namazi 5 rekattir; Üçü farz, ikisi sünnet. Önce farz, sonra sünnet kilinir.
- Yatsi namazi 13 rekattir; dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet, üçü vitir vaciptir. Önce ilk sünnet, sonra farz, sonra son sünnet, en sonra da vitir vacip kilinir. Cem'an günde 40 rek'at namaz kilinir
75.
 Peygamberimizin babasinin adi nedir?
 
Abdullah'tir.
76.Annesinin adi nedir?
 
Amine'dir.
77.Süt annesinin adi nedir?
Halîme Hâtun'dur.
S-24) Peygamberimizin ilk esinin adi nedir?
C-24) Hz. Hatice'dir.
78. Peygamberimizn Hz. Hatice'de kaç çocugu olmustur ve isimleri nedir?
(Erkekler) Abdullah - Kâsim (Kizlar) Zeynep - Rukiye - Ümmü Gülsüm - Fatma'dir.
79. Peygamberimiz kaç yilinda ve kaç yasinda Peygamber olmustur?
 
610 yilinda peygamber olmustur. Peygamberimiz 40 yasinda iken peygamber olmustur.
80. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye kaç tarihinde hicret etmistir?
 622 tarihinde hicret etmistir. Hicret biz Müslümanlarca tarih baslangicidir.
81.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde vefat etmistir?
 
Rebiülevvel ayinin onikisinde 632 tarihinde vefat etti.
82.Ilk insan ve ilk peygamber kimdir?
Ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s.)'dir.
83. Allah tarafindan mahlûkata gönderilen Peygamberlerin sayisi kaçtir?
 
Peygamberimizden yapilan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, diger bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bindir.
84.Kur'an-i Kerim'de ismi geçen Peygamberlerin sayisi kaçtir. Isimlerini söylermisiniz?
25'tir. Sayarim: Adem, Idris, Nuh, Hûd, Salih, Ishak, Ibrahim, Ismail, Sua'yb, Lût, Yakûp, Yusuf, Musa, Harun, Davûd, Süleyman, Eyyüb, Zul'kifl, Ilyas, Elyasa, Zekeriyya, Yunus, Yahya, Isa ve Muhammed Aleyhisselam'dir. Uzeyir, Lokman ve Zül'karneyn'in isimleri de Kur'an'i Kerîm'de geçmektedir. Bu kimselerin peygamber mi, yoksa Veli mi oldugunda ihtilaf vardir. Bunlar da peygamber kabul edilirse Kur'an'i Kerîm'de ismi geçen peygamberler 28 olur.
85.Dört büyük kitap hangileridir ve hangi Peygamberlere inmistir?
 -Tevrat; Musa Aleyhisselam'a, - Zebur; Davud Aleyhisselam'a, -Incil; Isa Aleyhisselam'a, -Kur'an-i Kerim; Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) inmistir.
86. Suhuf ne demektir? Kaç tanedir ve hangi peygamberlere
verilmistir?
 
Cenab-i Hakk'in, dört kitabtan baska Cebrail (a.s) vasitasiyla bazi peygamberlere yolladigi emirlere suhuf denir ki, yüz tanedir.
Adem (a.s.) 10, Sit (a.s.) 50, Idris (a.s.) 30, Ibrahim (a.s.) 10 suhuf verilmistir.
87. Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?  
 Cevap : Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.  
 88 .  Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?  
 Cevap : Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.  
 88.  Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?  
 Cevap : Vahy denir.  
 89.  Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?  
 Cevap : Sure ismi verilir.  
 90.  Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?  
 Cevap : Ayet denir.  
 91.  Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?  
 Cevap : Mushaf adı verilir.  
 92.  Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi. İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?  
 Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.  
 93. Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?  
 Cevap : Tefsir denir.  
 94.  Tefsir yapan alime ne ad verilir?  
 Cevap : Müfessir adı verilir.  
 95. Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?  
 Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir; a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir. b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.  
 96. Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?  
 
Cevap : Meal adı verilir.  
 97.    Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?  
 Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.  
 98.  Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?  
 Cevap : İhlas suresi  
 99.  Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren, Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir?  
 Cevap : Kur’an’ı Kerim denir.  
 100. Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?  
 Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.  
 101. Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?  
 Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.  
 102.  Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?  
 Cevap : İsrail oğulları.  
 103. Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?  
 Cevap : Fatiha suresi.  
 104. Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?  
 Cevap : Nas suresi.  
 105.  Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?  
 Cevap : Ya-sin suresi.  
 106.   Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?  
 Cevap : Bakara suresi.  
 107.  Kur’an’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir?  
 Cevap : Kevser suresidir.  
 108.  Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?  
 Cevap : 114 defa.  
 109.   Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?  
 Cevap : Hz. Zeyd (r.a.).  
 110.   Hurf’u Seb’a nedir?  
 Cevap : Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.  
 111.  Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?  
 Cevap : Mücadele suresi.  
 112.  Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?  
 Cevap : 2697 defa.  
 113.  Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?  
 Cevap : Hz. Meryem.  
 114.  Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?  
 Cevap : Maide suresinin 3. Ayetidir.  
 Soru 29: Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur?  
 Cevap : Tövbe suresi.  
 115. Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?  
 
Cevap : Neml suresi.  
 114.  Kur’an’ı Kerim’i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.  
 Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali Sabuni, Mevdudi, Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.  
 115.  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?  
 Cevap : İhlas suresi.  
 116.  Kur’an’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?  
 Cevap : Karınca.  
 117. Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?  
 Cevap : Tecvit.  
 118.  Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı. İmamı Şafi hazretleri “Kur’an’dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi.” Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz.  
 Cevap : Asr suresi. Manası; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır). Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır.”  
 119.  Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?  
 Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.  
 120.  Ayet el Kürsi hangi surededir?  
 Cevap : Bakara suresinde.  
 121. Allah’ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?  
 Cevap : Hz. Aişe (r.anh.).  
 122.  Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?  
 Cevap : Medine’de.  
 123. Kur’an’ı Kerim'de kaç cüz vardır?  
 Cevap : 30 cüz.  
 124. Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir? 
 
Cevap : Bakara suresi 282. Ayetidir. 
 
125. Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir? 
 
Cevap : Medine’de “Beni Zerik” mescidi. 
 
126.  Kur’an'ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiştir? 
 
Cevap : 66 defa. 
 
127.  Kur’an’ı Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiştir? 
 
Cevap : 126 defa. 
 
128. Bakara suresinden sonra hangi sure gelir? 
 
Cevap : Al-i İmran suresi. 
 
129. Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? 
 
Cevap : Abdullah bin Mesut (r.a.). 
 
130. Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı? 
 
Cevap : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için. 
 
131.  Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir? 
 
Cevap : Fatiha suresi. 
 
132. Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı? 
 
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.). 
 
133. Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? 
 
Cevap : Hz. Osman (r.a.). 
 
134. Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur, Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir? 
 
Cevap : Kur’an’ı Kerim’in. 
 
135.  “Hepiniz topyekün Allah’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen “Allah’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir? 
 
Cevap : Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah. 
 
136. Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir? 
 
Cevap : Hz. Zeyd bin Sabit. 
 
137. Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır? 
 
Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap. 
 
138.Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir? 
 
Cevap : Hıristiyanlar. 
 
139.  Hz. Ömer Rasülullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir? 
 
Cevap : Naziat suresi. 
 
140.  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam’ı kabul ederim korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim, daha okuma” diyen kişi kimdir? 
 
Cevap : Utbe b. Rabia. 
 
141. Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? 
 
Cevap : Kab b. Malik. 
 
142.  İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir? 
 
Cevap : Nur suresi ayet 11 ve 12. 
 
143. Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir? 
 
Cevap : Felak ve Nas sureleri. 
 
144. Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir? 
 
Cevap : Vettini suresi. 
 
145. Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir? 
 
Cevap : Elemneşrah suresi. 
 
146. Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir? 
 
Cevap : Muhammed suresi. 
 
157.  Kıyamet günü Allah (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir? 
 
Cevap : Rahman suresi. 
 
148. Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır? 
 
Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır. 
 
149. Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir? 
 
Cevap : Maide suresi 5 ve 6. 
 
150.  Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir. 2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır. Bu İslam alimi kimdir? 
 
Cevap : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. 
 
151. Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz. 
 
Cevap : Fizilali Kur’an. 
 
152. Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz. 
 
Cevap : Hak Dini Kur’an Dili. 
 
153.  Kur’an’ı Kerim’in bir çok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar arasındadır. Kur’an’ın birde sıfatları vardır. Bunlardan bazılarıda, Mübin, Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev’ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz’dir. Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır. 1- Tedricen, ayet ayet, sure sure inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması. 4- Allah’ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz. 
 
Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi. 
 
154.  Allah’ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur’an’ Kerim son peygamberin kitabıdır. Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir? 
 
Cevap : Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür. 
 
155. Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız. 
 
Cevap : Bakara ve Al-i İmran sureleridir. 
 
156. Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir? 
 
Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir. 
 
158.  Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. ” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir? 
 
Cevap : Levh-i Mahfuz. 
 
159.  Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır? 
 
Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler 
 
160.  Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah’ü Teala buyuruyor ki; “Ey insanlar! Zannın çoğundan sakınınız. Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır.” 
 
Cevap : Hucurat suresi. 
 
161. Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır? 
 
Cevap : Kıraatı Asım 
 
162.  Namaz mü’mini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar. Ve o kulun miracıdır. Kul namazı ile terbiye olur. Kur’an’ı Kerim’de de Allah (c.c.), zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in gözümün nuru dediği bu güzel ibadet Kur’an’ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir? 
 
Cevap : Kevser suresi 
 
163. 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir? 
 
Cevap : Yasin 40 
 
164. Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir? a-Bu sure Medenidir, b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz, c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder, d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi, e-Kafirler istemese de Allah (c.c.)’ın nurunu tamamlayacağı, f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özelliklerindendir. 
 
Cevap : Saf suresi. 
 
165.  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir? 
 
Cevap : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri. 
 
166. Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır. Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir? 
 
Cevap : Gafir suresi. 
 
167.  Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir? 
 
Cevap : Felak ve Nas sureleri.  
 
 
 
113

Neden sabah namazı dünya ve içindekinden hayırlıdır?

 

“Sabah namazının çok sevaplı bir ibadet olduğunu bildiğimiz için vaktinde kılmaya önem veriyoruz. Ancak bazen uykuya dalarak vaktinde kılamadığımız da oluyor. Güneşten sonraya kalan namazımızı nasıl kılacağız? Eda mı, kaza mı olacak? Sünnetiyle mi, sadece farzıyla mı kılacağız? Bu konuda bilgi ve ikaza ihtiyacımız var.”

Sabah namazı çok önemlidir. Efendimiz (S.A.V.) şafak vaktinde kılınan namaza şöyle dikkat çekmiştir:

- Fecir vaktinde kılınan iki rekat namaz, dünyadan da, dünyanın içindekinden de hayırlıdır!

- Neden böyledir? Çünkü dünya da, içindeki hayra harcanmayan mal da ebedi hayatta geçer akçe değildir. Ancak, kılınan iki rekat namaz, dünyanın vermediği faydayı verecek, sahibini cehennem azabından kurtarmakla kalmayacak, cennetin güzelliklerine de kavuşturacaktır. Öyle ise bu derecede kudsi olan sabah namazını vaktinde kılmak için akşam erken yatmalı, sabah da erken kalkmalı, güneş çıkmadan dünyadan da kıymetli olan sabah namazı vaktinde eda edilmelidir. Bununla beraber, bunca dikkate rağmen uyanamaz da, sabah namazı güneşten sonraya kalırsa ne olacak?

Bu takdirde artık her şey mahvoldu, bitti demek değildir elbette… Bu defa da yapılacak ilk iş, güneşin çıkışından kırk beş dakika sonra, yani kerahet vakti çıkınca sabah namazını sünnetiyle birlikte kaza etmektir. Böylece vaktinde kılma sevabı alınmasa da borçlu kalma günahından kurtulma söz konusu olur. Bu gibi arzu edilmeden düşülen hatalarda mühim olan bir konu da şudur: Hatayı yapan insan, bundan derin üzüntü duymalıdır. Vaktinde yapmadığı ibadetinden dolayı vicdan azabı çekmelidir ki, tekrar etme temayülü söz konusu olmasın…

Gerçek olan odur ki, insan günahından dolayı ne kadar üzüntü duyar, vicdan azabı çekerse o kadar iman kuvvetine sahip olduğu anlaşılır. Efendimiz bunu çarpıcı bir ifadeyle şöyle dikkatimize verir:

- Mümin, günahını üzerine yıkılacak dağ gibi büyük görür, üzüntü duyar; münafık ise burnu ucuna konmuş sinek gibi basite alır, kayıtsız kalır! Günahını büyük görme duygusu, tekrar etmeme tedbirine sevk eder, küçük görme duygusu da tekrar etme tembelliğine teşvik eder. Burada hatırlanması gereken bir nokta da şu olsa gerektir: Sabah namazı, güneşin doğuşundan sonraya kalınca, öğleden önce kılınacak olursa sünnetiyle birlikte kaza edilir. Öğleden sonraya kalırsa, sünnetiyle birlikte kaza etme fırsatı kaybolmuş olur, sadece farzını kaza etme imkanı kalmış olur. Bu yüzden sabah namazını vaktinde kılamayanlar hiç olmazsa kerahet vakti çıkınca hemen sünnetiyle birlikte kılmayı ihmal etmemeli, öğleden sonraya bırakıp da sünnet sevabından da mahrum kalmaya maruz kalmamalıdır.

 

 

Namazla ne kazanıyoruz ?

Namazın bütün ibâdetleri içine alan bir ibâdet olduğunu bilmem biliyor musunuz?

Konuyla ilgili bâzı teknik rakamlar :

Namazla neleri kaç defa söylüyoruz ?

• Günde 40 rek’at namaz kılıyoruz. Bu 40 rek’atın 17’si farz, 3’ü vâcib, 20’si sünnettir.

• Bir senede 14.600 rek’at namaz kılıyoruz.

• Ramazan’da 600 rek’at teravih namazı kılıyoruz.

• Toplam bir yılda 15.200 rek’at namaz kılmış oluyoruz.

• Akşam namazından sonra kılınan evvabin namazı, kuşluk vaktinde kılınan duha namazı, gece kılınan teheccüt namazı gibi nâfile namazlar 15.200 rek’at sayısı dışındadır.


*Namaz kılan bir mü’min bir günlük namazında neyi ne kadar zikrediyor; hiç düşündünüz mü? Gelin ortalama bir rakam çıkaralım:

Namaz kılan bir mü’min 1 günde en az....

– 40 defa Besmele çekiyor…………………………… ( 1 yıl da 14.400 defa )

– 40 defa Fatiha sûresini okuyor…………………….. ( 1 yıl da 14.400 defa )

– 80 defa Rabb’imizin er-Rahman ismini söylüyor….( 1 yıl da 28.800 defa )

– 80 defa er-Rahim ismini söylüyor…………………...( 1 yıl da 28.800 defa )

– 213 defa Allah-u Ekber diyor………………………..( 1 yıl da 76.680 defa )

– 120 defa Sübhane Rabb’iye’l-Azim, diyor…………( 1 yıl da 43.200 defa )

– 240 defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ, diyor…………….( 1 yıl da 86.400 defa )

– 15 defa Sübhaneke duâsını okuyor…………………( 1 yıl da 5.400 defa )

– 40 defa Semi Allahu limen hamideh diyor…………( 1 yıl da 14.400 defa )

– 40 defa Rabbena ve leke’l-hamd diyor……..............( 1 yıl da 14.400 defa )

– 40 defa Âmin (Ya Rabbî! Duâlarımı kabul buyur) diyor….( 1 yıl da 14.400 defa )

– 33 defa Zamm-ı Sûre okuyor……………………… ( 1 yıl da 11.880 defa )

– 21 defa Ettahiyyatü okuyarak Hz Muhammed e selâm gönderiyo(1 yıl da 7.560 defa

– 21 defa Kelime-i Şehadet’i söylüyor……………… ………( 1 yıl da 7.560 defa )

– 26 defa omuzundaki meleklere Selâm veriyor……………..( 1 yılda 9.360 defa )

– 13 defa Allahümme ente’s-Selâmü ve Minke’s-Selâmu Tebârekte ya Zelcelâli ve’l-ikrâm, diyor……………………………………………………( 1 yıl da 4.680 defa )

– 13 defa Rabbenâ Âtina, duâsını okuyor……………………( 1 yıl da 4.680 defa )

– 13 defa Rabbenâğfirli, duâsını okuyor……………………..( 1 yıl da 4.680 defa )

– 15 defa Allahümme Salli selâvatını okuyor………………..( 1 yılda 5.400 defa )

– 15 defa Allahümme bârik selavatını okuyor……………….( 1 yılda 5.400 defa )

– 15 defa Euzübillâhimineşşeytânirrâcîym diyor…………... ( 1 yılda 5.400 defa )

Bu zikrettiklerimiz sâdece namazın içinde okunanlardır. Namazdan önce ve sonra okunanlar ve tesbihatlar bu rakamların dışındadır.

60 yıl yaşayıp da kulluğunun gereklerini yerine getiren bir mü’minin yaptıklarını ve söylediklerini bu kadar yıl hesabıyla hesaplayın bakalım, ne çıkacak karşınıza.

 
SORU VE CEVAPLAR

S.1-Cenaze Namazı kaç rekattır?

C.1-Cenaze Namazı ayakta kılınır, 4 Tekbirlidir.

S.2-İslam'ın şartları kaçtır?

C.2-Beştir, Bunlar; Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Hac ve Zekattır.

S.3-Abdesttin Farzları nelerdir ?

C.3-Dörttür, Bunlar; Ellerini ve kollarını dirseklere kadar yıkamak, Yüzünuü yıkamak, Başın dörtte birini meshetmek, Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak.

S.4-Guslün Farzları nelerdir ?

C.4-Üçtür, Mazmaza (Ağıza su alıp çalkalamak) İstinşak (Buruna su çekip sümkürmek) Tüm bedeni yıkamak.

S.5-Peygamberimizin (s.a.v) iki kızı ile evlenen kimdir ?

C.5-Hz. Osman (r.a.) dır.

S.6-Rasulullah'ı (s.a.v) hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?

C.6-Suraka’dır.

S.7-Miraç nedir ve Miraç sırasında Peygamberimizin bineği ne idi?

C.7-Miraç; Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce mescidi Aksaya sonrada semaya götürülmesidir, Bineği ise Burak'tır.

S.8-Ezanı rüyasında öğrenen sahabi kimdir ?

C.8-Abdullah bin Zeyd’dir.

S.9-Bedir savaşında müslümanların sayısı kaçtı ve kaç kişi şehit oldu?

C.9-Müslümanların sayısı 300 idi ve 14 kişi şehit oldu.

S.10-Bedir savaşında Müşriklerin sayısı kaçtı ve kaç Kafir öldürüldü?

C10-Müşriklerin sayısı 1000 idi ve 70 Kafir öldürüldü.

S.11-Kaç mezhep vardır ve nelerdir ?

C.11-İtikatta Mezhep ve Amelde Mezhep olmak üzere 2 Mezhep vardır.

S12-İtikatta Mezhep İmamları kimlerdir?

C.12-İmam Ebu Mansur, Muhammed Maturidi ve İmam Ebu’l Hasani’l Eşari'dir.

S.13-Amelde Mezhep kaçtır ve nelerdir?

C.13-4’tür; Bunlar; Hanifi, Şafii, Maliki, Hanbeli Mezhepleridir.

S.14-İtikatta Mezhebin nedir?

C.14-Ehli sünnet velcemaat mezhepleridir .

S.15-Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?

C.15-İmamı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, imam Ahmed bin Hanbel’dir.

S.16-İlk Cuma Namazı nerede kılındı?

C.16-Raruna vadisinde kılınmıştır.

S.17-Yolculuk halinde ve yolculuk hali dışında Meshin müddeti ne kadardır?

C.17-Yolculuk halinde 3 Gündür, yolculuk hali dışında 1 Gündür.

S.18-İmamı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi nedir?

C.18-Numan bin Sabittir.

S.19-Sahabi ve Tabiin kimlerdir ?

C.19-Sahabi Rasulullah'ı (s.a.v.) görüp sohbetinde bulunan Müminlere denir.Tabiin ise Sahabilerden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

S.20-Rasulullah'ın (s.a.v) zamanında ortaya çıkan yalancı Peygamber kimdir ?

C.20-Museylemetül Kezzap’ tır.

S21-Edilleí Şeriyye (şerí deliller) kaçtır?

C.21-4’tür; Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas’tır.

S.22-Rasul kime denir?

C.22-Allah (c.c) katından yeni bir din getiren yüce Zatá denir.

S.23-Peygamberlerin vasıfları nelerdir?

C.23-Sidk (doğruluk), Emanet (güvenirlik), Fetanet (zeka ve yüksek anlayış), İsmet (masumiyyet),Tebliğ.

S.24-Hangi Kitaplar hangi Peygamberlere indirilmiştir?

C.24-Tevrat; Musa(a.s), Zebur; Davut (a.s), İncil; İsa (a.s), Kuran’ı Kerim; Hz. Muhammed (s.a.v) indirilmiştir.

S.25-H.z. Asiyye kimin hanımı idi ?

C.25-Kafir Firavunun hanımı idi.

S.26-Kendisi ilk Rasul olan ve oğullarından biri iman etmeyen Peygamber kimdir, bu Peygamber kavmini kaç yıl hakka davet etmiştir ?

C.26-Nuh (a.s) ‘dır, Kavmini 950 sene hakka davet etmiştir.

S.27-Hangi Peygamberlerin Hanımları iman etmeyerek helak oldular ?

C.27-Lut (a.s) ve Nuh (a.s)'ın hanımları.

S.28-Doğduğunda konuşan ve körlerin gözünü açma mucizesi verilen kimdir ?

C.28-Hz. İsa (a.s) ‘dır.

S.29-Topukları altından zemzem çıkan ve kendisini bıçak kesmeyen çocuk kimdir?

C.29-Hz. İsmail (a.s)’dır.

S.30-Firavunun sarayında büyüyen Peygamber kimdir ve kiminle yolculuk yapmıştır ?

C.30-Hz. Musa (a.s)’dır ve Hızır (a.s) ile beraber yolculuk yapmıştır.

S.31-Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün iftar eden Peygamber kimdir ve bu Peygamber geçimini nasıl sağlardı ?

C.31-Hz. Davut (a.s)’dır ve geçimini demircilikle sağlardı.

S.32-Nuh (a.s)'ın kavmi nasıl helak oldu?

C.32-Tufan sonunda boğularak helak oldu.

S.33-Cennetten gelen taşın adı nedir ?

C.33-Hacerü’l Esved ‘dir.

S.34-Yer yüzündeki ilk Mescid hangisidir ve kim tarafından yapılmıştır?

C.34-Kabe’dir ve H.z. İbrahim (a.s) ve oğlu İsmail ile birlikte Allah'ın emri ile yapmışlardır.

S.35-Yer yüzünde yapılan ikinci Mescid hangisidir, kim yapmıştır ve nerededir?

C.35-Mescidi Aksadır, Yakup (a.s) yapmıştır ve Kudüs'te bulunmaktadır.

S.36-Hangi tepeler arasında Say yapılır ve bu tepeler arasında su bulmak için koşan kadın kimdir ?

C.36-Safa ile Merve arasında Sa’y yapılır ve koşan kadın Hz. Hacer ‘dir.

S.37-Ulu’l –Azm denilen Peygamberler hangileridir?

C.37-Hz. Nuh (a.s), Hz. İbrahim (a.s), Hz. Musa (a.s), Hz. İsa (a.s), Hz. Muhammed (s.a.v)’dır.

S.38-Ashabı Kehf kaç yıl uyudu?

C.38- 309 Sene uyudular.

S.39-Abbasi Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı, bu devleti kimler yıktı ?

C.39-Hicri 132 Yılında kuruldu, Hicri 656 yılında yıkıldı. Bu Devleti Moğollar yıktı.

S.40-İspanya’da kurulan Müslüman Devletin ismi ne idi?

C.40-Endülüs Emevi Devleti.

S.41-Tarihte ilk Müslüman Türk Devleti hangisidir, nerede ve ne zaman kurulmuştur ?

C.41-Karahanlılar Devleti M.840 yılında Türkistan’da kurulmuştur.

S.42-Rasululah (s.a.v) şairi kimdir ve müezzini kimdir ?

C.42-Şairi; Hassan bin Sabit, müezzini; Hz. Bilal ‘dir.

S.43-Hz.Ebubekir (r.a) kaç yıl Halifelik yaptı ?

C.43-2 sene 3ay 8 gün.

S.44-Savaşa katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabi kimlerdir?

C.44-Kaab bin Malik, Murare bin Rebi, Hilal bin Umeyye.

S.45-Medine'de ilk inşa edilen mescid hangisidir?

C.45-Kuba Mescidi.

S.46-Kurán-ı Kerim kaç senede Nazil oldu, Kurán-ı Kerimde kaç cüz ve sure vardır?

C.46-23 Senede Nazil oldu, Kurán-ı Kerimde 30 Cüz ve 114 Sure vardır.

S.47-Kuránda en fazla geçen kelime hangisidir, bu kelime hangi sure’nin her Ayetinde geçiyor ve bu kelime Kurán-ı Kerimde kaç defa zikredilir?

C.47-ALLAH Kelimesidir, Mücadele suresinin her Ayetinde geçiyor ve 2697 defa zikredilir.

S.48-Kurán-ı Kerimde kaç yerde tilavet secdesi vardır?

C.48-14 yerde vardır.

S.49-Mekke'de Kurán-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan kimdir ?

C.49-Abdullah bin Mesud (r.a)’dır.

S.50-Hangi Ayetlere Mekki, hangi Ayetlere Medeni denir ve Hüküm Ayetleri Mekki midir yoksa Medenimidir ?

C.50-Hicretten önce inen Ayetlere Mekki, Hicretten sonra inen Ayetlere Medeni denir. Hüküm Ayetleri Medine'de Nazil olduğu için Medeni Ayetlerdir.

S.51-Kurán-ı Kerime göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı ve İnsanın yer yüzündeki konumu nedir ?

C.51-İnsanlar ve cinler yalnız Allah'a kulluk etmeleri için yaratıldı ve İnsan Yer yüzünde Allah'ın halifesidir.

S.52-Hangi Surenin başında Besmele yoktur ve hangi Surede 2 tane Besmele vardır?

C.52-Tevbe Suresinde yoktur ve Neml suresinde 2 tanedir.

S.53-Sened ve Metin neye denir?

C.53-Hadisi Rivayet eden kişiler zincirine Sened denir, Sened’den sonraki Peygamberimizin (s.a.v) sözlerine ise Metin denir.

S.54-Ravi nedir?

C.54-Peygamberimizin (s.a.v) sözlerini veya fiillerini Rivayet eden her kişiye Ravi denir.

S.55-Sahabilerden en çok Hadis Rivayet eden Kadın ve Erkek Sahabi kimdir?

C.55-Kadın Sahabi Hz. Aişe (r.anha) ve erkek Sahabi Ebu Hureyre (r.a)’dır.

S.56-Müttefekün Aleyh ne demektir ve iki büyük Hadis Kitabı hangileridir ?

C.56-Buhari ve Muslimin bir Hadis üzerindeki ittifakıdır, iki büyük hadis kitabı ise Sahihi Buhari ve Sahihi Muslimdir.

S.57-Mevzu Hadis ne demektir ?

C.57-Peygamber Efendimizin ağzından uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

S.58-Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında evlendi ve kaç yaşında Peygamber oldu ?

C.58-25 yaşında evlendi ve 40 yaşında peygamber oldu.

S.59-Peygamberimiz (s.a.v) 'e ilk Vahiy nerede geldi Peygamberimiz s.a. kaç sene gizli olarak İslam'ı yaydı ve ilk defa açıkça Peygamberliğini nerede ilan etti ?

C.59-İlk Vahiy; Hira Dağında geldi, 3 sene gizli olarak İslam'ı yaydı ve Safa Tepesinde Peygamberliğini ilan etti.

S.60-Hz.Bilal'e dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden kimdir ve bu kişiyi kim nerede öldürdü ?

C.60-Umeyye bin Halef ‘tir ve bu kişiyi Bilal'i Habeşi Bedir savaşında öldürdü.

S.61-Gördükleri işkenceler yüzünden Müslümanlar nerelere Hicret ettiler ?

C.61-Habeşistan'a ve Medine'ye hicret ettiler.

S.62-Medine'ye Hicret ne zaman gerçekleşti ve ilk hicret eden kimdir?

C.62- 622 tarihinde gerçekleşti ve ilk hicret eden Ebu Seleme bin Abdul Esad (r.a)’dır.

S.63-Peygamberimiz (s.a.v) Medine'ye kiminle birlikte hicret etti saklandıkları mağaranın ismi nedir, bu Mağaraya gizlice yemek taşıyan kimdi, kafirlerin durumu hakkında kim bilgi taşıyordu?

C.63-Hz. Ebu Bekir ile birlikte hicret etti, Mağaranın ismi Sevr Mağarasıdır, yemek taşıyan kişi o civarda koyun otlatan Amir bin Fuheyre ‘dir ve kafirlerin durumu hakkında Hz.Ebu Bekir (r.a) oğlu Abdullah bilgi taşıyordu.

S.64-Rasulullah (s.a.v) evi yapılmadan önce Medine'de kime misafir oldu, kaç ay kaldı ?

C.64-Ebu Eyyub el Ensari (r.a) ‘nin evine misafir oldu ve burada yedi aya yakın kaldı.

S.65-Peygamberimizin son savaşı hangisidir ve ne zaman olmuştur?

C.65-Tebük savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.

S.66-Hz. Peygamber (s.a.v)'in kaç çocuğu olmuştur, isimleri nelerdir?

C.66-Yedi çocuğu olmuştur, bunlar; Kasım, İbrahim, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah'tır.

S.67-Peygamberimizin (s.a.v) süt Annesinin ve süt kardeşinin isimleri nedir?

C.67-Süt Annesinin ismi; Halime’dir, süt kardeşinin ismi; Şeyma’dır.

S.68-Cennetle kaç kişi müjdelendi, bu kimselere ne ad verilir ve bunlar kimdir?

C.68-10 Kişi mujdelendi, Bu kimselere Aşere-i Mubeşşere denilir, bunlar; Hz.EbuBekir (r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman (r.a), Hz. Ali (r.a), Zubeyr b.el Avam (r.a), Abdurrahman b. Avf (r.a), Sád b. ebi Vakkas (r.a) ,Sa’d bin Zeyd (r.a), Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a), Talha bin Ubeydullah (r.a)’dır.

S.69-Akabe biatı nedir,1. ve 2. Akabe biatında kaç kişi vardır?

C.69-Peygamberimizle (s.a.v) Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır, 1.inde 12 kişi, 2.sinde 75 kişi bulunuyordu.

S70-Gazve ve Seriyye nedir?

C.70-Gazve; Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara denir, Seriyye; Rasulullah (s.a.v)'in emri ile haraket eden, ancak bizzat kendisinin katılmadığı askeri birliğe denir.

S.71-Hendek savaşı ne zaman olmuştur ve bu savaşta Hz. Peygamberimiz (s.a.v)'e hendek kazılmasını kim tavsiye etti?

C.71-Hicri 5. yılında olmuştur ve Selmanı Farisi hendek kazılmasını tavsiye etmiştir.

S.72-Ehli Suffe kimdir?

C.72-Hicretten sonra Rasulullah'ın (s.a.v) evinin avlusunda kalıp ilim öğrenen yoksul Müslümanlardır.

S.73-Ravza-i Mutahhara neresidir ?

C.73-Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.

S.74-Asrı Saadet ne demektir?

C.74-Rasulullah'ın (s.a.v) yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .

S.75-Mihrab ve Minber neye denir ?

C.75-Mihrab; Camide İmamın namaz kıldırdığı yere denir, Minber; Camide Hutbe okunan yerin adıdır.

S.76-Yahudilerle yapılan en büyük savaş hangisidir ve ne zaman yapılmıştır ?

C.76-Hayber savaşıdır, Hicretin 7. yılında yapılmıştır.

S.77-Dünyada gelmiş geçmiş en hayırlı 4 kadın kimlerdir ?

C.77-Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice (r.anha), Hz. Fatıma (r.anha).

S.78-İslam'da kutsal sayılan 3 Mescit hangileridir?

C.78-Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa.

S.79-Hulefa-i Raşidin kimlerdir ve bunlardan hangileri vahiy katipliği yapmıştır?

C.79-Hz. EbuBekir (r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman (r.a), Hz. Ali (r.a) ve hepsi Vahiy katipliği yapmıştır.

S.80-Emevi Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı, Müslümanların 5. Halife dedikleri Emevi Halifesi kimdir?

C.80-Hicri 41 Yılında kuruldu, Hicri 132 yılında yıkıldı. Emevi Halifesi; Ömer bin Abdulaziz’dir.

S.81-Fatiha suresinde sapanlar ve gazaba uğrayanlar olarak nitelenenler kimlerdir?

C.81-Sapanlar; Hiristiyanlardır ve gazaba uğrayanlar ise Yahudilerdir.

S.82-Hz. Lut (a.s)'ın gönderildiği şehir hangisidir?

C.82-Sedum’dur.

S.83-Kaç kandil gecesi vardır ve nelerdir?

C.83-5 Tanedir; Kadir gecesi, Mevlid Kandili, Regaib Kandili, Miraç Kandili, Beraat Kandili.

S.84-Kadir gecesinde ne olmuştur?

C.84-Kuran-ı Kerimin Dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

S.85-Mevlit kandili nedir?

C.85-Rasulullah (s.a.v)'in Doğum gecesidir.

S.86-Regaib kandili nedir ve ne zamandır ?

C.86-Hz. Amine'nin Yüce Peygamberimize hamile olduğunun farkına vardığı gecedir, Recep ayının ilk cuma gecesidir .

S.87-Miraç nedir ve Miraç gecesi ne zamandır ?

C.87-Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce Mescidi Aksa'ya sonrada Semaya götürülmesidir ve bu gece Recep ayının 27. gecesidir.

S.88-Beraat nedir ve bu gece ne zamandır ?

C.88-Kuran-ı Kerimin Levhi Mahmuzdan Dünya Semasına indirildiği gecedir bu gece Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir.

S.89-Mükellef ne demektir?

C.89-Çocukluktan çıkıp erkeklik veya kadınlığa ermiş aklı başında her müslüman mükelleftir. Yani İslam'ın emir ve yasaklarına uymakla yükümlüdür.

S.90-Ef’ali Mukellefin kaçtır ve nelerdir ?

C.90- 8'dir, Farz, Vacip, Sünnet, Müstehap, Mubah, Haram, Mekruh, Mufsid.

S.91-Farz ne demektir ve kaç kısımdır?

C.91-Kesin deliller ile sabit olan ilahi emirlere Farz denir. Farzı ayın ve Farzı kifaye olmak üzere iki kısma ayrılır .

S.92-Farzı ayın ve Farzı kifaye ne gibi şeylerdir ?

C.92-Farzı ayın; her akıl ve baliğ olan Müslüman'ın işlemesi Farz olan şeylerdir. Bunlar; 5 vakit Namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, Zenginlerin zekatlarını vermesi, kudreti olanların Hacca gitmesi gibi şeylerdir. Farzı kifaye; Bazı Müslümanların işlemesi ile öteki Müslümanlardan düşen şeylerdir. Cenaze Namazı, selam vermek ve almak gibi.

S.93-Vacip ne demektir ?

C.93-Allahu Teala'nın emir edip Alimlerin delilinde şüphe ettiği hususlardır. Hanefilerce; şüpheli delil ile sabit olan şey demektir. Bunlar; Vitir namazı kılmak, Ramazan Bayramında sadaka-i Fitir vermek, Kurban Bayramında Kurban kesmek ve Bayram namazlarını kılmaktır.

S.94-Sünnet nedir ?

C.94-Farz
ve Vacip olmayarak Peygamber Aleyhisselam'ın ibadet sureti ile her daim işleyip pek az terk ettikleri şeylerdir. Misvak kullanmak, Teravih namazını kılmak, cemaatle namaz kılmak. Çocukları sünnet etmek gibi şeylerdir.

S.95-Sünnet kaç kısımdır ve nelerdir?

C.91-Sünnet iki kısımdır. 1. Sünneti Muekkede ,2. Sünneti gayri Müekkede dir. Sünneti Müekkede; Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in asla terk etmiyerek devam üzere işleyip ancak özür ile terk eylediği işlerdir. Sabah, Öğle, Akşam namazının sünnetleri ve Yatsı namazının son sünneti ve cuma namazının evvelki ve son sünnetleri gibi şeylerdir. Sünneti Gayri Müekkede; Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in bazı kere işleyip bazı kere terk ettiği işlerdir. İkindi namazının sünnetini kılmak, mübarek günlerde oruç tutmak gibi şeylerdir.

S.96-Müstehap neye derler?

C.96-Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in ömründe bir kaç kere işlediği ve yahut işleyene sevap var buyurdukları şeye denir. Bunlar; nafile sadaka vermek, nafile namaz kılmak, mübarek günlerde oruç tutmak gibidir.

S.97-Mübah ne demektir?

C.97-İşlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah olmayan işe derler. Bunlar; oturmak, kalkmak, yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

S.98-Haram ne demektir ?

C.98-Sübut ve delaleti kati olan ve mükellefin yapmaması hususunda kati delili ile sabit bulunan şer-i bir hükümdür. Haram olan şeyler; İnsan öldürmek, rakı, şarap içmek, hırsızlık yapmak, yalan yere şahitlik yapmak, namusa tecavüz etmek, Ana Babaya karşı gelmek, yer yüzünde fesat çıkarmak.

S.99-Mekruh nedir ?

C.99-İşlenmesi fena olan şeylerdir ki, işlediği amelin sevabını giderir. Bunlar; Güneş doğarken ve zevalde iken, batarken namaz kılmak, Camide sadaka vermek, At etini yemek, namazda gözünü yummak gibi şeylerdir. Güneş batarken nafile ve kaza namazı kılınmaz, o günkü ikindi kılınır, kaza namazları'da kılınır, fakat mekruhtur.

S.100-Kaç çeşit mekruh vardır? her birini tarif ediniz?

C.100-Mekruh iki çeşittir; a-Tahrimen mekruh; Harama daha yakın olan mekruha denir (Güneş batarken namaz kılmak gibi) b- Tenzihen mekruh; helale daha yakın olan mekruhtur, (sağ elle burnun temizlenmesi) gibi.

S.101-Rasulullah (s.a.v) diğer Peygamberlerden üstün kılan başlıca üç özelliği vardır, bunlar nelerdir?

C.101- 1.Son Peygamber oluşudur, 2.insanların olduğu gibi, gözle görülmeyen cinlere'de Peygamber oluşudur. 3.Şeriatının ve getirdiği ilkelerin Dünyanın sonuna kadar devam edecek oluşudur.

S.102-Ehli Beyt kimlerdir ?

C.102-Peygamber efendimizin aile fertleri ve bunların soyundan gelenlerdir.

S.103-Cihat meydanında ilk şehit olan Müslüman kimdir ve Uhud’da ilk şehit olan Sahabi kimdir?

C.103-Hz. Mihca (r.a) Bedir savaşındaki ilk şehittir, Uhud savaşındaki ilk şehit Abdullah bin Amr (r.a)’dır.

S.104-Annesi, Babası, dedesi, anneannesi, amcası ve teyzesi bakımından İnsanların en kısmetlisi olan iki kardeş kimdir?

C.104-Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir. Babaları Hz. Ali (r.a) Anneleri Hz. Fatıma (r.anha) Dedeleri Rasulullah (s.a.v) Anneanneleri Hz. Hatice (r.a.) ,Teyzeleri H.z. Peygamber (s.a.v) kızı Zeynep (r.anha) .

S.105-İslam'ı tebliğ için Rasulullah (s.a.v) hangi ülkelere elçi göndermiştir ?

C.105-Habeşistan, Mısır, Doğu Roma imparatorluğu, İran.

S.106-Allah (c.c) yolunda ilk kılıcı kim çekti ve ilk oku kim attı?

C.106-İlk kılıcı Ebu Zerr-el Gifari (r.a), ilk oku Sa’ d bin Ebi Vakkas (r.a)

S.107-Ensar ve Muhacirler kimlerdir ve Ensar'dan ilk Şehit kimdir ?

C.107-İslam dinini destekleyip, Muhacirlere evlerini ve yüreklerini açan Medineli Müslümanlara Ensar denir. İnançları yüzünden zulme uğrayıp, Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlarada Muhacirler denir. Ensardan ilk Şehit Haris bin Suraka (r.a) ‘dır.

S.108-Muellefe-i Kulub kimlerdir ?

C.108-Müslüman olmayıp, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir.

S.109-Rasulullah (s.a.v)'in buyurduğuna göre, kıyamet günü Allah'ın gölgelendireceği (himaye edip koruyacağı) yedi sınıf İnsan hangileridir ?

C.109-Adil yöneticiler, Allah'a ibadet yolunda yetişen gençler, Camilere kalben bağlı kimseler, Allah (c.c) için birbirini seven, onun yolunda birbirinden ayrılan kimseler, Makam sahibi güzel bir kadının harama davetini ben Allah’dan korkarım diyerek red edenler, sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek bir şekilde sadakayı gizli verenler, yanlızken Allah'ı anıp, göz yaşı dökenler.

S.110-Kendilerine kitap verilmeyip sayfa gönderilen Peygamberler hangileridir, bu Peygamberlere kaçar Sahife gönderilmiştir?

C.110-Hz. Adem (a.s) 10 sahife, Hz. Şit (a.s) 50 sahife, Hz. İdris (a.s) 30 sahife, Hz. İbrahim (a.s) 10 sahife.

S.111-Fasık kime denir?

C.111-Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye denir .

S.112-Keramet nedir ?

C.112-Allah Teala'nın Peygamberler dışındaki veli kulları elinde gösterdiği olağan üstü hallerdir .

S.113-Halkı Müslüman olan kaç ülke vardır ve Müslümanların Dünyadaki nüfusu ne kadardır?

C.113- 46 Ülke vardır. Müslümanların nüfusu yaklaşık 2 milyardır.

S.114-Babası, dedesi ve büyük dedesi Peygamber olan Peygamber kimdir ?

C.114-Hz. Yusuf (a.s) dır. Babası Hz. Yakub (a.s), dedesi Hz.İshak (a.s), büyük dedesi Hz.İbrahim (a.s) dır.

S.115-Zekat nedir?

C.115-Dinen zengin sayılan müslümanın, seneden seneye malının kırkta birini müslüman yoksullara vermesidir.

S.116-Zekat ne zaman farz olmuştur ve kimlere verilmez?

C116-Hicretin ikinci yılında (oruçtan önce) farz kılındı. Zekat; Ana, baba, dede ve ninelere, oğul, kız ve torunlara, karı veya kocadan her biri diğerine, zekat vermekle yükümlü olanlara, müslüman olmayan fakirlere, cami, mescid, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onarmak için zekat verilmez.

S.117-Kaç gram altına ve kaç gram gümüşe zekat düşer?

C.117-80, 18 gram altına ve 561 gram gümüşe zekat düşer.

S.118-Dinimize göre misafir (yolcu) kime denir ve yolculukta farz namazları nasıl kılınır?

C.118-15 Günden daha az oturmak niyeti ile 90 km.lik veya daha uzak yolculuğa çıkan kimseye denir. Yolculukta farz namazları; dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.

S.119-Kaza namazı ne demektir, hangi vakitlerde kaza namazı kılınmaz?

C.119-Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka bir vakitte kılmaktır. Güneş doğarken, güneş tam tepemizde iken, güneş batarken kaza namazı kılınmaz.

S.120-Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?

C.120-Düşük ve ölü doğan çocukların, bilerek anne veya babasını öldüren katillerin, yol kesicilerin, Allah'a, Hz. Peygambere (a.s), Kur'ana, kısacası İslam'a karşı çıkanların namazı kılınmaz.

S.121-Tevekkül ne demektir?

C.121-Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsine yapıştıktan sonra Allah'a güvenip, ondan sonrasını Allah'a bırakmaktır.

S.122-Karz-ı hasen nedir ?

C.122-Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c) rızası için ödünç para vermek.

S.123-Belli bir zaman içinde sünneti'de kaza edilebilen namaz hangisidir?

C.123-Sabah namazı, o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilebilir.

S.124-Mekke ile Medine'nin bulunduğu bölgeye ne ad verilir, Yesrib hangi şehrin diğer adıdır?

C.124-Bu bölgeye Hicaz adı verilir. Yesrib Medine'nin diğer adıdır.

S.125-Teyemmüm nedir? Ve teyemmüm ne zaman bozulur?

C.125-Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda, abdest veya gusül yerine vücudun belli yerlerini Hz. Peygamber (s.a.v) in öğrettiği şekilde temiz bir toprakla meshetmeye teyemmüm denir. Abdesti bozan hallerde, su bulununca veya su kullanma mahzuru ortadan kalkınca, teyemmüm bozulur.

S.126-Ölümünde Rahmanın arşı titreyen Sahabi kimdir? Ve Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi kimdir?

C.126-Ölümünde Rahmanın Arşı titreyen Sahabi Sad bin Muaz (r.a) dır. Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi Hanzala el Ensari (r.a) dır.

S.127-Rasulullah (s.a.v) ve Ashabı Mekke'de kimin evinde gizlice toplanıyordu?

C.127-Erkam (r.a)'ın evinde toplanıyorlardı.

S.128-Kur'an-ı Kerim hangi Halife zamanında Mushaf halinde toplandı ve hangi Halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?

C.128-Hz. Ebubekir (r.a) zamanında Mushaf halinde toplandı, Hz. Osman (r.a) zamanında çoğaltılıp dağıtıldı.

S129-İslami (hicri) birinci yıl miladi kaçıncı yıldır ve hicri yılbaşı ne zaman başlar, kaç gündür?

C.129-Hicri birinci yıl, Miladi 622. yıldır. Hicri yılbaşı Muharrem ayıyla başlar, hicri 354 gündür.

S.130-Peygamber efendimiz (s.a.v) hangi Sahabilerin arkasında Namaz kılmıştır?

C.130-Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Abdurrahman İbn Avf (r.a)'ın .

S.131-Sahabiler, karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman hangi süreyi okurlardı ve İmam Şafii bu süreden bahsederken ne demiştir?

C.131-Sahabiler Asr süresini okurlardı. İmam Şafii: Kur'andan sadece bu süre nazil olmuş olsaydı, insanlara Dünya ve Ahiret mutluluğu için yeterdi, demiştir.

S.132-Amel'i salih ne demektir?

C.132-Allah'ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak olan iş.

S.133-Cihad nedir?

C.133-Müslümanların, durumuna, imkanına ve yeteneğine göre, Allah yolunda (savaş dahil) canıyla, malıyla, bilgi ve kalemiyle göstermiş olduğu gayret.

S.134-Mekke'de ortasında Kabe'nin bulunduğu Camii Şerif'in adı nedir? Ve Medine'de, içinde Rasülüllah'ın kabri saadeti'nin bulunduğu Camii Şerifin adı nedir?

C.134-Ortasında Kabe'nin bulunduğu Camii Şerifin adı Mescidi Haram'dır.Bu Camiye Haremi Şerif'te denir. İçinde Rasülüllah'ın Kabri Saadetinin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Nebi dir. Bu camiye Haremi Şerif veya Mescidi Saadet de denir.

S.135-Kuba mescidinin Kur'an daki adı nedir, hangi sürede Kuba Mescidinden bahsedilir?

C.135-Mescidi Takva, Takva mescidi'dir. Tevbe süresinde bahsedilir.

S.136-H.z. Peygamberin (s.a.v) ilk inşa ettiği Mescid hangisidir?

C.136-Kuba mescidi'dir.

S.137-Meleklerin Allah'a en yakın olanları ve en büyükleri hangileridir?

C.137-Cebrail (a.s), Azrail (a.s), Mikail (a.s), İsrafil (a.s) dır.

S.138-Kiramen katibin ve Münker ve Nekir bu Meleklerin görevi nelerdir?

C.138-Kiramen katibin: İnsanların sağında ve solunda bulunan sevapları ve günahları yazmakla vazifeli olan Meleklere denir. Münker ve Nekir ise kabirde İnsanlara soru soran Meleklerdir.

S.139-Münafık kime denir? Münafıklığın alametleri nelerdir?

C.139-Müslüman göründüğü halde küfrünü ve düşmanlığını gizleyen kimseye münafık denir. Alametleri ise: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

S.140-Peygamberimiz (s.a.v) hangi Sahabi'ye, bir sır olarak Münafıkların kimliklerini bildirmiştir? Medine'de münafıkların başı kimdir?

C.140-H.z. Huzeyfe (r.a) ye bildirmiştir. Münafıkların başı :Abdullah b. Ubeyy b. Selül .

S.141-İslam ve şeriat ne demektir?

C.141-İslam: Allah'ın hükmüne ve iradesine teslimiyet demektir. Şeriat: Hak din yoludur, İslam nizamıdır. İslam dininin bir birinden ayrılmaz, kopmaz kanunları ve prensiplerinin tümüdür.

S.142-Rasülüllah'a (s.a.v) Peygamberlik gelişinin onuncu yılı için hüzün yılı denmesinin sebebi nedir?

C.142-Çünkü bu yılda Peygamberimizin kendisini himaye eden amcası Ebu Talip vefat etmiş, üç gün sonrada Hz. Hatice (r.anha) Ahiret'e göç etmiştir, her ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeleri Rasuli Ekrem'i çok kederlendirmiştir ve bu yüzden bu seneye hüzün yılı denmiştir.

S.143-Fıkıh ne demektir?

C.143-İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleri ile bildiren ilimdir .

S.144-Ashabı Kiram arasında fıkıhtaki kudret ve dirayetleri ile ün yapmış yedi sahabi kimlerdir?

C.144-Hz. Ömer (r.a), Hz. Ali (r.a), İbni Mesud (r.a), Hz. Aişe (r.anha), Zeyd b. Sabit (r.a), Abdullah ibn Abbas (r.a), Abdullah ibni Ömer (r.a.)

S.145-Başlangıçta Rasulullah (s.a.v) aleyhinde hicviyeler yazdı, fakat sonra pişman olup Medine'ye af olunmak ümidi ile gitti . Rasülullah (s.a.v)'ın huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Hz. Peygamber (s.a.v)'i öven meşhur "BÜRDE" Kasidesini okudu . Rasülullah (s.a.v)'ın çok memnun kaldı, sırtından hırkasını çıkararak ona giydirdi. Kimdir bu şair Sahabi?

C.145-Ka b b. Züheyr (r.a) dır.

S.146-Rasülullah (s.a.v)'ın Kab b. Züheyr (r.a) e hediye ettiği hırka bugün nerede muhafaza edilmektedir ?

C.146-İstanbul Topkapı Sarayı, Hırkai saadet dairesinde bulunmaktadır.

S.147-Hasta Annesi'nin yanından ayrılamayışı sebebi ile Hz. Peygamber (s.a.v)'mi göremedi ise de Rasülullah (s.a.v) gıyabında ona hırkai saadetlerini vasiyyet etti. Daha sonra Hz. Ömer (r.a) ve Hz. Ali (r.a) bu vasiyyeti yerine getirmiştir . Hayatını zuhd ve ibadetle geçiren bu mübarek zad kimdir?

C.147-Veysel Karani'dir.

S.148-Rasülullah (s.a.v)'in Veysel Karani'ye hediye ettikleri hırka bu gün nerede muhafaza ediliyor ?

C.148-İstanbul'da Hırka-i Şerif camiinde .

S.149-Kabe'nin etrafında usulüne göre yedi defa dolaşmaya ne denir ?

C.149-Tavaf denir.

S.150-Metaf ve Mesa nereye denir?

C.150-Metaf:Tavaf edilen yere denir. Mesa: Safa ile Merve arasında Say edilen yere denir.

S.151-İstilam ne demektir?

C.151-Ellerin kulak hizasına her gelişte Haceri Esvedi Bismillahi Allahu Ekber diyerek selamlamaktır.

S.152-Tilavet secdesi ne zaman yapılır ve nasıl yapılır ?

C.152-Secde Ayeti okunduğu yada dinlendiği zaman yapılır. Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir ,secdede üç defa Sübhane rabbiyel ala dedikten sonra tekrar Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır .

S.153-Bir Müslüman diğer bir Müslüman'ın vefatını duyduğu zaman ne demesi gerekir ?

C.153-İnna lillah, ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz ).

S.156-Müslüman'ın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunları sayınız.

C.156-Selamına karşılık vermek, hasta ise ziyaretine gitmek, aksırınca dua etmek, meşru olan davetine gitmek, vefatında cenazesinde bulunmak..

S.157-Aksıran müslümanın "Elhamdülillah" demesi gerekir. Yanında bulunan kimse buna ne karşılık verir ?

C.157-Yerhamükellah (Allah (c.c) sana rahmetiyle muamele etsin).

S.158-Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Cennet"ten çıkarıldıktan sonra yer yüzünde buluştukları yer neresidir?

C.158-Arafat'ta Rahmet dağı.

S.159-Yakub Peygamber (a.s)'ın lakabı ne idi ve Peygamberlere karşı en büyük zulmü hangi kavim işlemiştir?

C.159-Yakub (a.s)'ın lakabı "İsrail" idi. Bu nedenle oğullarına ve torunlarına "Beni İsrail" (İsrail oğulları) denildi. Peygamberlere karşı en büyük zulmü bu kavim işlemiştir.

S.160-Hud Peygamber (a.s) hangi kavme gönderildi ve cenabı Hak, bu kavmi sonunda nasıl cezalandırdı?

C.160-Hud (a.s) "Ad" kavmine gönderildi. Bu kavim şu şekilde cezalandırıldı: Önce siyah bir bulut göründü, sonra şiddetli bir fırtına esti. Ağaçları kökünden çıkarıyor, surları yıkıyor, kum ve çakılları havada uçuruyor, bunları kafirlerin yüzlerine çarparak gözlerini kör ediyordu, yok olup gittiler. Sütunlar şehri "İrem" geride bir rüya olarak kaldı .

S.161-Nuh (a.s) 'ma iman ederek gemisine binen oğullarının isimleri nelerdir?

C.161-Sam, Ham, Yafes.

S.162-Semud kavmini hangi Peygamber uyarmıştır, bu kavmin akıbeti ne oldu?

C.162-Salih (a.s) uyarmıştır. Şehir halkı müthiş bir sayha (ses) ile sarsıldı, korku ve dehşet içinde, diz üstü kalarak öldüler. Geride sadece kayalar içinde oyulmuş evleri kaldı.

S.163-"Medyen ve Eyke" halkına hangi Peygamber gönderildi? Bu kavmin sonu ne oldu?

C.163-Şuayb (a.s) gönderildi. Bu kavim, havanın sıcaklığı nefes aldırmayacak kadar arttı. Sonra güneşe perde olan bir duman göründü, ardından korkunç bir zelzele oldu. Binaları başlarına yıkıldı. Yıkıntıların altında öldüler. Eykelilerin üstüne ise bu kara dumandan yıldırımlar yağdı, kavrulup gittiler.

S.164-H.z. Şit (a.s)'dan sonra kendisine Peygamberlik geldi. İlk önce kalem ile yazı yazan ve elbise diken o dur. Sonunda Cenabı Hak tarafından göğe kaldırılan bu Peygamber kimdir?

C.164-Hz. İdris (a.s) dır.

S.165-Hangi Peygamber, Peygamber olmadan önce, Şuayb (a.s)'ın kızıyla evlenmiştir?

C.165-Hz. Musa (a.s)

S.166-Kadisiye savaşı hangi halife zamanında yapıldı? Bu savaşta müslümanların baş komutanı kimdi? Bu savaş kiminle yapıldı?

C.166-Hz. Ömer (r.a) zamanında, Hz. Peygamberin (s.a.v) dayısı Sa'd Bin Ebi Vakkas komutanlığında, Rüstem'in kumandasındaki İran ordusuyla yapılmıştır.

S.167-88 yıl Frankların elinde kalan Kudüs'ü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren müslüman hükümdar kimdir?

C.167-Selahaddin Eyyubi (1137 –1193)

S.168-Nevton'dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir"i geometri'yi ilk uygulayan, Dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan Müslüman bilgin kimdir?

C.168-Sabit b. Kurra dır.

S.169-Dünyanın en meşhur 20 Astronomundan biri, trigonometri'nin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan Müslüman bilgin kimdir?

C.169-Battani (858-929)

S.170-Astronomi, Matematik, Fizik, Jeoloji, Formatoloji, Botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan; Dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni, hemde güneşin etrafında döndüğünü Kopernik'ten tam 500 sene önce ispat eden büyük Müslüman Türk dahi kimdir ?

C.170-Beyruni (973-1051)

S.171-Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?

C.171-İbnün Nefis (1210-1288)

S.172-İslam geleneğine göre çocuk doğduğunda ne yapılır ?

C.172-Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve dua edilir .

S.173-Sadaka'i Fıtır nedir ?

C.173-Müslümanların hem kendileri, hemde çocukları ve hizmetçileri için yoksullara yardım olmak üzere, Ramazan bayramından önce yada bayram günleri süresince verdikleri (en az miktarı her yıl Müftülüklerce belirlenip ilan edilen) sadakadır.

S.174-Kurban ne zaman ve nasıl kesilir?

C.174-Kurban kesimi Kurban bayramı namazından sonra başlamak üzere bayramın üçüncü günü güneş batımı öncesine kadar devam eder. (Şafii Mezhebine göre 4. günü de kesilebilir). Kurban kıbleye karşı yatırılarak niyet edilir, Tekbir getirilerek ve "Bismillahi Allahu Ekber" diyerek kesilir. Kasden terk edilirse Kurbanın eti yenmez.

S.175-Bid'at nedir? Kaç çeşittir?

C.175-Sonradan konulan adetler olup, iyi ve kötü olarak iki çeşittir.

S.176-İnsanların en akıllısı kimdir, sorusuna Peygamberimiz (s.a.v) hangi cevabı vermiştir?

C.176-Ölümü en çok hatırlayıp, onun için en fazla hazırlıklı olandır, buyurmuştur.

S.177-Dinimiz ilim öğrenmeyi neden her müslümana farz kılmıştır?

C.177-Çünkü İslam'ın erişilmez yüceliği, bilim aydınlığı ile daha çok ortaya çıkar.

S.178-" Zaman ihtiyarladıkça Kuran gençleşiyor " sözü kimindir?

C.178-Bediüzzaman'ın .

S.179-Peygamber Efendimiz (a.s) doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi?

C.179-Rasüli Ekrem (s.a.v) doğduğu gece, Kisra'nın sarayında ondört sütun yıkıldı, mecusilerin ateşleri söndü, sava gölü kurudu ve save gölü taştı.

S.180-Kameri ayları sayınız ?

C.180-Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

S.181-"Hasbunallah ve niğmel vekil "ne demektir?

C.181-Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.

S.182-Rasülullah (s.a.v)'in buyurduğuna göre kimlerin duası Allah indinde reddedilmez?

C.182-Babanın ve Annenin evladı için, Bir müslümanın din kardeşi için yaptığı dualarla, iftar edinceye kadar oruçlunun, birde adaletten ayrılmayan hükümdarın yapmış olduğu dualar Allah (c.c) katında geri çevrilmez.

S.183-Sırat'ı Müstakim ne demektir?

C.183-En doğru yol İslamiyet yolu .

S.184-Hasenat ve seyyiat ne demektir?

C.184-Hasenat; iyi ameller, iyilikler, Seyyiat; kötülükler, günahlar, suçlar.

S.185-Ganimet ne demektir? İslam'da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?

C.185-Ganimet; Harpte düşmandan alınan mal demektir. İlk ganimet Abdullah bin Cahş seriyyesi tarafından alınmıştır.

S.186-"Adalet Mülkün temelidir" sözü kimindir?

C.186-Hz. Ömer (r.a)'ın.

S.187-Kuranı Kerim'in diğer isimleri nelerdir?

C.187-Kitap, Furkan, Mushafı, Bürhan, Hablullah, Hablül Metin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur, Şifa

S.188-Hadisi Kudsi neye denir?

C.188-Rasulullah (s.a.v)'in Kuran dışında Allah'tan rivayet ettiği sözlere denir. Manası Allah'a, söz ve ifade Rasulullah'a aittir.

S.189-H.z. Adem'in üçüncü oğlu ve ikinci Peygamber kimdir?

C.189-Şit (a.s)'dır.

S.190-Allah için buğz ne demektir?

C.190-Kötülüğü gidermeye gücü yetmeyen müslümanın, Allah'ın emrini ve rızasını düşünüp, hiç olmazsa o fiili hoş karşılamaması, kalben üzüntü ve öfke duyması.

S.191-Hangi sünneti yerine getirmek, hangi farzı yerine getirmekten daha fazla sevap kazandırıcıdır?

C.191-Selam vermek sünnet, almak farz olduğu halde, selam vermenin sevabı daha fazladır.

S.192-Rasulullah (s.a.v)'in ve dört Halife'nin gümüş yüzükleri üzerinde hangi yazılar vardı?

C.192-Peygamberimiz (s.a.v)'in yüzüğünde üç satır halinde "Allah, Rasul, Muhammed", Hz. Ebubekir (r.a)'ın "Allah ne güzel kudret sahibidir", Hz. Ömer (r.a.) "Ya Ömer, sana vaiz ve nasihatçı olarak ölüm kafidir", Hz. Osman (r.a)'ın "Ya ,bela ve musibetlere sabredersin ,yada nedamet edersin", Hz. Ali (r.a)'ın "Mülk Allah'ındır" yazılı idi .

S.193-İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi nerelidir ve ne zaman vefat etmiştir?

C.193-Semarkandın Maturid köyündendir, Türk dür. Hicri 333 tarihinde vefat etmiştir.

S.194-Ebul Hasenil Eşari Hazretleri nerelidir ve nerede vefat etmiştir?

C.194-Basralı olup Hicri 324 tarihinde vefat etmiştir .

S.195-Namazın kazaya kalmasına meşru sebep kaçtır?

C.195-Üç tür; Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak, unutmak.

S.196-Bütün kabileler Peygamberimize elçiler göndererek İslam'a girdiklerini söylüyorlardı. Bu sebepten dolayı bu yıla elçiler yılı denildi. Bu yıl hicretin kaçıncı yılıdır?

C.196-Hicretin 9. yılıdır.

S.197-Bedir muharebesi Ramazan ayının kaçında ve hangi gün başladı?

C.197-Ramazanın 17 sinde salı günü başladı.

S.198-Bedir savaşına Ensar'dan kaç kişi katıldı?

C.198-231 kişi katıldı.

S.199-Peygamberimizin (s.a.v) emri ile Medine'yi 10 gün içerisinde terk etmelerini emr ettiği aksi halde boyunlarının vurulacağını bildirdiği yahudi kabilesi kimdir?

C.199-Nadiroğulları.

S.200-Yahudilerin çalışması sonucu bir cephe oluşmuştu, Mekke müşrikleri ve müttefikleri Medine'ye saldırmak için 10.000 kişilik bir ordu hazırladılar. Bu orduyu kim komuta ediyordu?

C.200-Ebu Süfyan.

S.201-Hangi putun getirilmesi ile Suudi Arabistan'da put perestlik başladı?

C.201-Hubel.

S.202-Hendek kazasının diğer bir adıda Ahzap kazasıdır. Bu kaza hicretin kaçıncı yılında oldu?

C.202-Hicretin 5. yılında.

S.203-Mekke müşrikleri Kusay tarafından hükümet konağı olarak yaptırılan bir binada toplanarak meselelerini görüşürlerdi. Bu binaya nasıl bir isim verilmiştir?

C.203-Dar'unnedve .

S.204-Kudüs'ün Romalılar tarafından tahrip edilmesi üzerine Medine'ye gelen yahudi kabilelerinin adları nedir?

C.204-Nadr, Kureyza, Kaynuka.

S.205-Kıblemizin mescidi Aksa'dan Kabe'ye değiştirilmesini emreden Ayet Kuran-ı Kerimin hangi suresindedir?

C.205-Bakara 244. Ayet.

S.206-2. Akabe Biatı yapan Müslümanlar nereli idiler?

C.206-Medine'li.

S.207-Medine'de kurulan ve sınırları belirlenmiş ve yönetimin başına Peygamberimizin geçtiği devlete nasıl bir isim verilmiştir?

C.207-Medine Site Devleti.

S.208-İslamiyet döneminin ilk müstakil Mescidinin adı nedir?

C.208-Kuba Mescidi.

S.209-Peygamberimiz yazışmalarında yahudilere güvenmediği için ashabından birini yahudi yazısını öğrenmekle görevlendirdi, bu sahabe kimdir?

C.209-Sabit oğlu Zeyd.

S.210-Peygamberimiz Medine'ye geldiklerinde bu şehirde iki büyük kabile vardı. Bu iki büyük kabilenin adları nedir?

C.210-Evs ve Hazrec kabileleri.

S.211-Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Osman (r.a), Zübeyr, Abdurrahman ibni Avf gibi değerli insanlar ilk müslüman olanlardır. Bunların hepsine birden ne ad verilir ?

C.211-Es-Sabikunelevvelun.

S.212-Ensar ve Muhacir kimlerdir?

C.212-Ensar; Medine'nin yerlisi olan Müslümanlardır. Muhacir; Mekke'den Medine'ye dinini yaşamak ve yaşatmak için her şeyini terk ederek hicret eden Müslümanlardır.

S.213-Gaza ve Seriyye nedir?

C.213-Gaza; Peygamberimizin bizatihi kendisinin katıldığı askeri harekata denir. Seriyye; Peygamberimizin katılmadığı Ashabının birisinin komutasında gönderdiği askeri birliklerin gerçekleştirdiği askeri faaliyetlere denir.

S.214-Aişe Annemize münafıklar tarafından atılan iftira, ifk hadisesi olarak tarihe geçmiştir. Bu olay hangi gaza esnasında oldu?

C.214-Mureysi gazasında olmuştur.

S.215-Su bulunmadığı için teyemmümün farz kılınması hangi gaza esnasında oldu ?

C.215-Müreysi gazası.

S.216-Mekke'nin Fethi'nin sebebi nedir?

C.216-Hudeybiye andlaşmasının bozulması.

S.217-İslam Alimleri İmanı inanma yönünden 2 kısma ayırmışlardır, bunlar nelerdir?

C.217-1. İcmali İman ve 2. si Tafsili İman. İcmali İman; Allah (c.c) ve ondan gelen her şeye iman etmektir. Bu kelime-i tevhid veya kelime-i Şehadet'le ifade edilir. Tafsili İman; a) Allah (c.c) Varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (s.a.v) Onun son Resulu olduğuna ve Ahiret gününe iman etmek. b) İmanın 6 şartını sayıp iman etmek c) Kuranı Kerim ve Hadislerde açıklanan, bize tevatür yoluyla ulaşan bütün hususlara ve hükümlere ayrı ayrı, Allah (c.c) İstediği gibi iman etmeye denir.

S.218-Allah (c.c) sıfatları kaça ayrılır ve nelerdir?

C.218-1. Zati Sıfatları, 2. Subuti Sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.

1-Zati Sıfatları; a) Vucud: Allah (c.c) var olması demektir. O, ezelde'de var idi gelecekte'de var olacaktır. b) Kıdem:Allah (c.c) varlığının başlangıcı olmaması. O, ezelidir, onun varlığının bir başlangıcı bir doğumu yoktur. c) Beka: Allah (c.c) varlığının sonu olmaması. O ebedidir, varlığı ölümle, kıyametle veya başka bir şekilde sona ermeyecektir. d) Vahdaniyyet: Allah (c.c) varlığında ve fiillerinde tek olması. Onun ortağı ve benzeri yoktur. e) Muhalefetün lil Havadis: Allah (c.c) sonradan yaratılanlara hiç benzemez. O, sıfatlarında ve fiillerinde yarattığı hiç bir şeye benzemez. f) Kıyam bi Nefsihi: Varlığı kendindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir. O, başka bir kuvvet tarafından meydana getirilmemiştir.

2-Subuti Sıfatları; a) Hayat: Allah (c.c) diri olmasıdır. Her şeye can veren ve onları diri kılan Allah (c.c) tur. b) İlim: Allah (c.c) her şeyi bilmesi. O, olmuşu, olacağı, gerek bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı, gerek eskiden, gerekse gelecekte her şeyi olduğu gibi bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. c) İrade: Allah (c.c)'ın dilemesi demektir. O, yaratmak istediği, öldürmek ve değiştirmek istediğini kendi iradesi ile yapar. O, bir şeyi kendi hikmetine göre diler ve yapar. d) Kudret: Allah (c.c) güç ve kuvvet sahibi oluşu. Onun kuvvet ve kudretinin sonu yoktur. O, bir şeyi irade sıfatı ile diler, ilim sıfatı ile bilir ve kudret sıfatı ile güç yetirir, tekvin sıfatı ile yaratır. e) Semi: Allah (c.c)'un işitici olması. O, bütün sesleri işitir. İşitmesinin bir sınırı yoktur. f) Besar: Allah (c.c)'ın görmesi. O, her şeyi görür. g) Kelam: Allah (c.c) konuşması. O, harf veya sese muhtaç olmadan konuşur veya söyler. O, bu sıfatıyla kullarına şeriat göndermiş, emir ve yasaklarını bildirmiştir. h) Tekvin: Allah (c.c) Yaratması demektir. Bütün varlıkların yaratıcısı odur.

S.219-Meleklerin özellikleri nelerdir?

C.219- Nurdan yaratılmışlardır, Erkeklik ve dişilikleri yoktur, yemezler ve içmezler, insanların onları gözleri ile görmesi mümkün değildir, onlar asla Allah (c.c) isyan etmezler, ne ile emr olunmuşlarsa onu yapmakla meşgul olurlar, her yerde bulunurlar, her biri vazifesine göre isim alır.

S.220-Büyük Melekler kaçtır ve görevleri nelerdir?

C.220-Cebrail: Vahiy Meleğidir. Peygamberlere Vahiy getirmekle görevlidir. Mikail: Tabiat olayları ile ve canlıların rızıkları ile ilgilenir. Azrail: Canlıların ruhunu kabz etmekle (almakla) görevlidir. İsrafil: Kıyameti ve Mahşer gününü Sur denilen alete üfürerek ilan edecek olan Melektir. Münker ve Nekir: Mezarda İnsanlara dinle ilgili soru sorarlar. Kiramen Katibin Melekleri: İnsanların sağ ve sollarında bulunurlar ve onların Amellerini yazarlar. Hazin: Cennet kapıcısı. Malik: Cehennem bekçisi. Muakkıbat Melekleri: İnsanları koruyan Melekler. Rıdvan: Cennet nimetleri ile ilgilenen Melekler.

S.221-Suhuflar halinde vahiy olarak hangi Peygamberlere kaçar suhuf gönderilmiştir?

C.221-Adem (a.s) 10 suhuf, Şit (a.s) 50 suhuf, İdris (a.s) 30 suhuf, İbrahim (a.s) 10 suhuf.

S.222-Kitap halinde hangi Peygamberlere Vahiy inzal edildi?

C.222-Tevrat: Musa (a.s), Zebur: Davud (a.s), İncil :İsa (a.s), Kuran-ı Kerim : Muhammed (s.a.v) indirildi.

S.223-İslam'dan başka dinin geçerli olmadığını hangi ayetle açıklayabiliriz?

C.223-Ali İmran Suresi 85. Ayetle: "Kim İslam'dan başka din ararsa, o aradığı din kendisinden kabul edilmeyecektir ve o Ahiret'te sonsuz zarara uğrayanlardan olacaktır".

S.224-Ezelde Ruhların Allah'a verdikleri sözü hangi Ayet açıklar?

C.224-"Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı.Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? Demişti. Onlarda, evet Rabbimizsin, şahit olduk, demişlerdi". "(Rabbinin böyle yapması ) Kıyamet günü , bundan haberimiz yoktu, dememeniz içindir. Yada "bizden önceki atalarımız şirk koşmuşlardı, biz ise onlardan sonra gelen kuşağız". İşleri batıl olan (atalarımız) yüzünden bizleri helak mı edeceksin, dememeniz içindir. (El-A"raf. 172-173. )

S.225-İslam, hangi kaynaklara başvurularak öğrenilir? (yani edille-i şeriyye ) nelerdir?

C.225-İslam Alimlerinin çoğunun görüşüne göre bu temel kaynaklar dört tanedir: 1) Kitap (Kuranı Kerim), 2) Sünnet (Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) sözleri ve işleri), 3-) İcma-i Ümmet (Alimlerin ortak hükmü), 4-) Kıyası Fukaha (Alimlerin kıyas yapmaları).

S.226-Bugün Astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var olduğudur. "Büyük patlama", orjinal adıyla "Big Bang" teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Bu olay Kuranda bize 1400 yıl öncesinden hangi Ayetle haber verilmektedir?

C.226-"O gökleri ve yeri yoktan var edendir..." (En'am Suresi. 101)

S.227-"Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratan o'dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor." (Enbiya Suresi. 33) "Güneş de , kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir".(Yasin Suresi. 38) Kuran'da geçen bu Ayetler bize neyi bildirmektedir?

C.227-Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.'lik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla, Güneş'in günde 17 milyon 280 bin km. yol kat ettiğini gösterir. Tüm Gezegenler ve Uyduları ve ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler.

S.228-"Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar." (Enbiya Suresi. 32). Bu Ayet bize hangi olayı açıklıyor?

C.228-Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder. Atmosfer, bunun yanı sıra, uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Örneğin atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmaları ve dolayısıyla canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır. Güneş tarafından yayılan şiddetli ultraviyole ışınlarının büyük bölümü, atmosferin ozon tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine yaşam için gerekli olan az bir kısmı ulaşır. Dünya, uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.

S.229-"Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık..." (Enbiya Suresi. 31)

"Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık?" (Nebe Suresi. 6-7)

"...Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı..."(Lokman Suresi. 10)

Bu ayetler bizlere hangi bilimsel gerçekleri açıklıyor?

C.229-Günümüzde modern jeolojinin bulgularına göre dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir. İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı ötekinin altına girer. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar, yeraltına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bu şekilde, yer kabuğunu sabitleyerek mağma tabakası üzerinde yada kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısacası dağları, tahtaları bir arada tutan çivilere benzetebiliriz.

S.230-"...Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik..." (Hadid Suresi, 25).Bu Ayet bize ne bildiriyor?

C.230-"İndirme" kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, "Gökten fiziksel olarak indirme" şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyamız'daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Evrende ağır metaller, büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek yapıya sahip değildir. Demir ancak Güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu patlama sonucu, içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolaşır.

S.231-"Ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi diriltti (ve her yanına hayat) yaydı; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız" (Zuhruf Suresi. 11) Bu ayet bize neler bildiriyor?

C.231-Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki ölçümlere göre, yer yüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya'ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde, "bir ölçüye göre" dönüp durmaktadır.

S.232-"Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. " (Rahman Suresi. 19-20) Bu Ayet bize hangi mucize olayı bildiriyor?

C.232-Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz'in suyu, Cebelitarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez.Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır.

S.233-"Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecekmisiniz? Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz? " (Vakıa Suresi. 57-59)

"Sonra o su damlasını bir Alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak'ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir." (Müminun Suresi. 14). Bu Ayetler bizlere neler bildiriyor?


C.233-İnsanın yaratılışı ve bunun mucizevi özelliği,daha pek çok ayette vurgulanır. Ancak bu vurgular arasında öyle bilgiler vardır ki, bunlar 7. yüzyılda yaşayan insanların asla bilemeyeceği detaylardır. İşte bunlardan bazıları; 1-İnsan ,meni sıvısının tamamından değil, aksine çok küçük bir parçasından (spermadan) yaratılır. 2-Bebeğin cinsiyetini erkek belirler. 3-İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışır. 4- İnsan ana rahminde üç karanlık bölge içinde gelişir. Erkekten atılan 250 milyon kadar spermden çok az bir miktarı yumurtaya ulaşmayı başarır. Yumurtayı dölleyecek olansa sağ kalmayı başaran 1000 kadar spermden sadece bir tanesidir. Anne karnındaki bebek, gelişiminin ilk aşamasında annesinin kanından beslenebilmek için rahim duvarına yapışıp tutunan bir zigot halindedir. Kuran'da ,"asılıp tutunan" anlamına gelen, deriye yapışıp kan emen sülükler içinde kullanılan "alak" kelimesiyle 14 yüzyıl önceden mucizevi bir biçimde bildirilmiştir. Anne karnındaki embriyonun ilk aşama olarak kıkırdak dokusu kemikleşir. Ve daha sonra bu kemikler kas hücreleri tarafından sarılmaya başlanır. Allah (c.c) bu gelişimi, "....daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik....." ifadesiyle en açık şekilde tarif etmiştir.

S.234-"Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı) tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karnında) Taşımıştır. Onun (sütten) ayrılması, iki yıl içindedir."Hem bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır." (Lokman Suresi. 14) Bu ayet bize neyi bildiriyor?

C.234-Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah (c.c) tarafından yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Bilimin Anne sütü ile ilgili yeni keşfettiği gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur.
 

 

113 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=


νυѕℓαтнüℓуα dakika saniye misafirimiz oldunuz.

Bilgileriniz