GüLeSeVDaLı
  Temel İslami Bilgiler
 

Bismillah
EÛZÜ
Eûzübillêhimineşşeydânirracîm.

BESMELE
Bismillêhirrahmênirrahîm.

TEVHÎD KELİMESİ
Lêilêhe illellâh. Muhammedürrasûlüllâh.

ŞEHÂDET KELİMESİ
Eşhedü ellêilêhe illellâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh

SALAVAT KELİMESİ
Ellâhümme salli alê Muhammed
.
İSLAMIN ŞARTI
1-Şehadet kelimesini söylemek
2-Namaz kılmak ( Herkes günde 5 vakit kılmak, erkekler Cuma namazı )
3-Oruç tutmak ( Ramazan ayında )
4-Zekat vermek ( Malımızın kırkta birini, fakirlere yılda bir kez vermek)
5-Hacca gitmek ( İmkanı olanların ömürde bir kez kabeyi ziyaret etmesi gerekir)

İMANIN ŞARTI
1-Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
2-Meleklerine inanmak
3-Kitaplarına inanmak
4-Peygamberlerine inanmak
5-Ahiret gününe inanmak.
6-Kaza ve kadere her seyin Allahın yaratmasıyla olduğuna inanmak

ABDESTİN FARZI
1-Elimizi yüzümüzü yıkamak
2-Kollarımızı dirseklerle beraber yıkamak
3-Başımızın dörte birini meshetmek
4-Ayaklarımızı

4 BÜYÜK MELEK
1-Cebrail (Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapar, Vahiy meleği)
2-Azrail ( Ömrü sona eren canlıların canını alır.)
3-Mikail ( Tabiat olaylarından sorumlu olan melek)
4-İsrafil ( Kıyamet koparken ve koptuktan sonra SUR a üflemek topuklarla beraber yıkamak

4 BÜYÜK KİTAP
1-Tevrat ( Musa as’a)
2-Zebur ( Davut as’a)
3-İncil ( İsa as’a)
4-Kur’an ( Muhammed as’a)

Peygamberimizin
Adı : Hz. Muhammed Mustafa
Annesi : Amine
Babası : Abdullah
Dedesi : Abdulmuttalip
Doğduğu yer : Mekke
Doğum tarihi : 20 Nisan 571
Vefat tarihi : 8 Haziran 632
Vefat yeri : Medine
Peygamber olduğu ay: Ramazan ayı
İlk emir : oku emir
İlk inanan hanım : Hz. Hatice
Ilk İnanan çocuk : Hz. Ali

SÜBHANEKE DUASI
Sübhânekellâhümme vebi hamdik ve tebêra kesmük ve teâlê ceddük ve lê ilêhe ğayruk.


ETTEHIYYATÜ DUASI
Ettehıyyêtü Lillêhi vessalevêtü veddayyibêt. Esselêmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakêtüh. Esselêmü aleynê ve alêıbêdillêhissâlihîn. Eşhedü ellê ilêhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abdühû verasûlüh.

SALLİ DUASI
Ellâhümme salli alê muhammediv ve alêêli muhammed. Kemê salleyte alê ibrâhîme ve alêêli ibrahîm

BERİK DUASI
Ellâhümme bêrik alê muhammediv ve alêêli muhammed. Kemê bêrakte alê ibrâhîme ve alêêli ibrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.. İnneke hamÎdüm mecîd

RABBENA DUALARI
Ellâhümme rabbenêêtinê fiddünyê hasenetevvefil êhirati hasenetev ve gınê azêbennâr.
Ellâhümme rabbeneğfirlî veli vêlideyye ve lil mü`minîne yevme yagûmül hısêb.

KUNUT -1
Ellâhüme innê nesteînüke venesteğfiruke venestehdîk. Ve nü`minübike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayra küllehû neşküruke velênek füruk.Ve nehleu ve netrukü meyyefcüruk.

KUNUT-2
Ellâhümme iyyê kene`büdü velekenüsallî ve nescüd. Ve ileykenes â ve nahfid. Nercû rahmeteke ve nahşê azebeke inne azêbeke bil kuffêri mülhig.

FATİHA SÜRESİ
Elhamdü lillêhi Rabbil âlemîn. Errahmênirrahîm. Mêliki yevmiddîn. İyyêke ne’büdü ve iyyêke nesteîn. İhdinessırâdal müstegîm. Sıradallezîne en amte aleyhim. Ğayril meğzûbi aleyhim ve lezzâllîn.

NAS SÜRESİ
Gul eûzü birabbinnês. Melikinnês. İlêhinnês. Min şerril vesvêsil hannês. Ellezî yüvesvisü fî sudürinnês. Minelcinneti vennês

FELAG SÜRESİ
Gul eûzü birabbil feleg. Minşerri mê haleg. Ve min şerri ğasigın izê ve gab. Ve minşerrinneffêsêti fil ugad. Ve min şerri hâsidin izê hased.

İHLAS SÜRESİ
Gulhüvellâhü ehad. Ellâhüssamed. Lemyelid velem yûled. Velem ye küllehû küfüven ehad.

TEBBET SÜRESİ
Tebbet yedê ebîlehebivvetebbe mê eğnê anhü mêlühû ve mê keseb. Seyaslê nêran zêtelehebivvemraetüh. Hammêletel hadab. Fîcîdihê hablümmimmesed.

NASR SÜRESİ
İzê cêe nesrullâhi velfeth. Vera eytennêse yedhulûne fîdînillêhi efvêcê . Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehû kêne tevvêbê

KÊFİRUN SÜRESİ
Gul yê eyyühel kêfirûn. Lê e’büdü mê te’büdûn. Ve lê entüm âbidûne mê e’büd. Ve lê ene âbidümmê abettüm. Velê entüm âbidûne mê e’büd. Leküm dînüküm veli yedîn.

KEVSER SÜRESİ
İnnê e’daynê kel kevser. Fe salli lirabbike venhar. İnne şênieke hüvel ebter.

MÂÛN SÜRESİ
Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezêlikellezî yedu’ul yetîm. Velê yahuzzu alê daâmil miskîn. Fe veylüllil musallîn. Ellêzînehüm ansalêtihim sêhûn. Ellezînehüm yürâûne veyemneûnel mêûn

KUREYŞ SÜRESİ
Liîlêfi gurayşin ilêfihim. Rıhleteşşitêi vessayf. Fel ya’büdû rabbe hêzel beytillezî ed amehüm mincûıvve êmenehüm min havf.

FİL SÜRESİ
Elemtera keyfe feale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec al keydehüm fî tazlîl. Ve ersele aleyhim dayran ebêbîl.Termîhim bi hıcêratim min siccîl. Fecealehüm keasfim me’kûl

ASR SÜRESİ
Vel asri innel insêne lefî husr. İllellezîne êmenû ve amilüssâlihâti ve tevê savbil haggi vetevê savbissabr

KADR SÜRESİ
İnnê enzelnêhü fî leyletil gadr. Vemê edrâke mê leyletül gadr. Leyletül gadri hayrummin elfi şehr. Tenezzelül melêiketü verrûhu fihê biizni rabbihim min külli emrin selêm. Hiye hattê medlaıl fecr.

ÂYETEL KÜRSİ
Ellâhü lêilêhe ilê hüvel hayyül gayyûm. Lê te’huzühû sinetüvvelê nêvm. Lehû mê fissemêvêti vemê fil erz. Men zellezî yeşfeu ındehû illê biiznih. Ya’lemü mê beyne eydîhim ve mêhalfehüm. Velê yühîdûne bi şey immin ılmihî illê bimê şê’. Vesia kürsiyyühüssemêvêti vel erz. Velê yeûdühû hıfzuhümê ve hüvel aliyyül azîm.


Allah’ın ZATİ sıfatları şunlardır:Vucüd, Kidem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefetün lil Havadis, Kiyam Binefsihi
1- Vücud :Allah'ın var olması demektir.
2- Kidem :Allah'ın varlığının bir başlangıcı yoktur.
3- Beka :Allah'ın varlığının bir sonu yoktur.
4- Vahdaniyet :Allah birdir. Her yönüyle benzersizdir..
5- Muhalefetün lil Havadis :Allah, sonradan yaratıklarının hiç birine benzemez..
6- Kiyam Binefsihi :Allah’ın varlığı kendindendir.
Allah’ın SUBUTİ sifaflari Şunlardır:
Hayat, ilim, Semi, Basar Irade, kudret, Kelam, Tekvin.
1- Hayat :Allah diridir. Hayat sahibidir. Diger canlilara hayat veren de O'dur.
2- İlim : Allah her seyi bilir.
3- Semi‘ :Allah işitir. Işitmek için kulağa ve sese ihtiyaci yoktur. Gizli ve açik her seyi, her yer ve her zamanda işitir
4- Basar :Allah görür. Görmek için göze ve isiğa ihtiyacı yoktur. Gecede, gündüzde her yerde ve her zaman, her seyi görür.
5-. Irade : Istediğini yapar. Bir şeyin olmasını isterse ona ol der. O da derhal oluverir
6-. Kudret :Allah'ın her şeye gücü yeter.
7- Kelam : Alah konuşur. Kur'an, Tevrat, Incil, Zebur ve diğer suhuflar Allah'ın kelamıdırlar.
8- Tekvin : Allah yaratıcıdır, var edicidir.

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
Her Peygamberde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bu sıfatlar şunlardır
Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet

1.Sıdk : "Doğru olmak" demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır. Onlar asla yalan söylemezler. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememişlerdir.
2.Emanet : "Güvenilir olmak" demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir.
3.İsmet : "Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak" demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra günah işlememişlerdir.
4.Fetanet : "Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları" demektir..
5.Tebliğ : "Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri" demektir.

PEYGAMBER İSİMLERİ (Kur’anda adı geçen peygamberler)
1- Hz Adem 2-Hz.idiris 3- Hz.Nuh 4- Hz.Hud 5- Salih 6- Hz.lut 7- Hz.İbrahim 8- Hz.İsmail 9- Hz.İshak 10-HzYakup 11- Hz.yusuf 12- Hz. Şuayb 13- Hz. Musa 14- Hz. Harun 15-Hz.Davut 16-Hz.Süleyman 17- Hz. Eyyüp 18-Hz.Zülkifl 19-Hz. Yunus 20- Hz. İlyas 21-Hz. Elyesa 22-Hz. Zekeriyya 23-Hz.Yahya 24-Hz.İsa 25-Hz. Muhammed
Peygamber olup olmadığı şüpheli olanlar:
1- Üzeyr 2- Lokman 3- Zülkarneyn
Sahife Gönderilen peygamberler:
1-Hz.Adem :10 s 2-Hz. Şit : 50 s 3-Hz.İdris : 30 s 4-Hz. İbrahim : 10 s

KUR’ÂN-I KERİMDE SÛRE İSİMLERİ
1.Fatiha 2.Bakara 3.Âl-iİmran 4.Nisa 5.Maide 6.En’âm 7.A’raf 8.Enfal
9.Tevbe 10.Yunus 11.Hud 12.Yusuf 13.Ra’d 14.İbrahim 15.Hicr 16.Nahl
17.İsra 18.Kehf 19.Meryem 20.Taha 21.Enbiya 22.Hac 23.Mü’minun 24.Nur
25.Furkan 26.Şuara 27.Neml 28.Kasas 29.Ankebut 30.Rum 31.Lokman 32.Secde 33.Ahzab 34.Sebe 35.Fatır 36.Yasin 37.Saffat 38.Sad 39.Zümer 40.Mü’min 41.Fussilet 42.Şura 43.Zuhruf 44.Duhan 45.Casiye 46.Ahkaf 47.Muhammed 48.Fetih 49.Hucurat 50.Kaf 51.Zâriyat 52.Tur 53.Necm 54.Kamer 55.Rahman 56.Vakıa 57.Hadid 58.Mücadele 59.Haşr 60.Mümtehine 61.Saf 62.Cum’a 63.Münafikun 64.Tegabün 65.Talak 66.Tahrim 67.Mülk 68.Kalem 69.Hakka 70.Mearic 71.Nuh 72.Cin 73.Müzzemmil 74.Müddessir 75.Kıyamet 76.İnsan 77.Mürselat 78.Nebe 79.Naziat 80.Abese 81.Tekvir 82.İnfitar 83.Mutaffifin 84.İnşikak 85.Büruc 86.Tarık 87.A’la 88.Gaşiye 89.Fecr 90.Beled 91.Şems 92.Leyl 93.Duha 94.İnşirah 95.Tin 96.Alak 97.Kadir 98.Beyyine 99.Zilzâl 100.Adiyat 101.Kari’a 102.Tekasür 103.Asr 104.Hümeze 105.Fil 106.Kureyş 107.Ma’un 108.Kevser 109.Kâfirun 110.Nasr 111.Tebbet 112.İhlas 113.Felak 114. Nas
Kur’an- Kerimin ilk süresi : fatiha Süresi / Son süre : Nâs süresi
Kur’an-Kerimde 114 süre ve 114 besmele var.
Başında besmele olmayan süre Tevbe Süresi
İki besmeleli süre : Neml süresi

YEMEK DUASI ÖRNEKLERİ Arapça Yemek duası örneği:
Elhamdülillêh elhamdülillêh elhamdülillehi rabbil âlemîn vessalêtü veselêmü alê rasûlinê muhammedivvealê êlihi ve sahbihî ecmeîn. Elhamdülillêhillezî ed amenê ve sagânê ve cealenê minel müslimîn. Elhamdülillêhi hamden yüvêfi ni’mehû ve yükêfiü mezîdeh. Elhamdülillêhillêzî edamenê hêzê verazeganê min ğayri havlimminnê velê guvveh. Verahmetüllâhi alê sâhibi hêzeddaâmi vel êkilîne veddâbihîn vel hamdülillêhi rabbil âlemîn.
Türkçe Yemek duası örneği
Bismillêhirrahmênirrahîm.Allâhım sana hamd ederim Peygamberimize de salât. Ya Rabbi bu sofrayı hazırlayanlara güç ve kuvvet ver, Yiyenlere sıhhat, afiyet.
Yaşayanlarımıza iman nasip et ölmüşlerimize de rahmet.
Bizlere güzel ahlak lütfet. Rızkımızı da helalinden ver. Bize büyüklerimize saygılı olmayı küçüklerimizi sevmeyi bahşet.
Ya Rabbi Beni affet, ana-babamı affet Hocalarımı bizde emeği olanları ve bütün mü’minleri affet. Küçücük ellerimizi sana açtık boş çevirme

Allahım. Amin...

İFTAR DUASI
Ellâhümme leke sumtü ve bike êmentü ve aleyke tevekkeltü ve alê rizguke efdartü.
Allâhım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.
EZAN DUASI
Peygamberimiz "Kim ezanı duyunca şu duayı okursa ona şefaatim kıyamet gününde vacip olur."
"Ellâhümme Rebbe hêzihi'd-da'veti't-têmmeh. Vessalêtil gâimeh êti Muhammedenil vesîlete vel fazîleh. Vedderaceterrafîah. Vebashü makamem Mahmûdenillezî veatteh. İneneke lê tuhlifül mîâd."
GUSLÜN FARZLARI
1- Ağzımızı yıkamak / temizlemek
2- Burnumuzu yıkamak / temizlemek
3- Bütün bedenimmizi yıkamak.
TEYEMMÜMÜN FARZI
1- Niyet etmek (Cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için.)
2- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını meshetmek./ Elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu meshetmek

EZAN SÖZLERİ
Ellâhü Ekber Ellâhü Ekber.
Ellâhü Ekber Ellâhü Ekber.
Eşhedü ellê ilêhe illêllâh
Eşhedü ellê ilêhe illêllâh
Eşhedü enne Muhammeder-Rasûlüllâh
Eşhedü enne Muhammeder-Rasûlüllâh
Hayye ale's-Salêh
Hayye ale's-Salêh
Hayye ale'l-Felâh
Hayye ale'l-Felâh
( sabah ezanın da burada iki kere:”Essalêtü hayrumminennevvm” denir.)
Ellâhü Ekber Ellâhü Ekber
Lê ilêhe illêllâh

BEŞ VAKİT farz namaz İSİMLERİ( günlük kılmmamız gerekenfarz namaz)
1-Sabah Namazı 2-Öğle Namazı 3-İkindi Namazı 4-Akşam Namazı 5-Yatsı Namazı
Haftalık farz namaz: Cuma Namazı ( erkeklere farzdır Hanımlar da kılabilir.)
Günlük Vacip Namaz: Vitir Namazı ( Yatsı namazından sonra kılınır)
Yıllık vacip namaz: Ramazan ve Kurban Bayramı namazları

CAMİNİN BÖLÜMLERİ
Cami : Müslümanların ibadet ettikleri büyük yerler.
Mescid : Küçük camiiler.
Mihrab : İmamın cemaate namaz kıldırmak üzere durduğu yer
Minber : Cuma ve Bayram Namazlarında hutbe okunulan yer.
Kürsü : Vaaz ve nasihat edilen yer.
Alem : Minarelerin tepesınde bulunan ay şeklindeki tepelik.

ÜÇ KUTSAL MESCİD
Mescid-i Haram : Mekkededir. Kabeyi ifade eder. Kıblemizdir.
Mescid-i Nebi : Medinededir.Peygemberimiz medineye ilk geldiğinde yapmıştır.
Mescid-i Aksa : Kudüstedir. İlk kıblemizdirABDESTİN ALINIŞI


1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve"Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur. 2)Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır. 4)Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. 6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.
Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.
Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

9)Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir. 10)Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

11)Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir. 12)Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya sağ parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

13)Sol ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya sağ parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli, duâları ve Kadr Sûresi okunmalıdır. Abdest alırken suyu fazla açmamak, duâların haricinde konuşmamak lazımdır


MÜEZİNLİKLER

ilk önce EZAN okunur ve arkasından duası yapılır

EZAN DUASI

Allahümme rabbe hazihid da’vetit taammeh vessalatil gaimeh ati seyyidina Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderaceter rafiah vebeashü magamem mahmudenillezi veatteh inneke la tuhliful miad birahmetike ya erhamerrahimin.

sonra FARZ NAMAZ başlar sa kamet getirilir

KAMET

Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber

Eşhedü ellâ ilahe illallah
Eşhedü ellâ ilahe illallah

Eşhedü enne Muhammederrasülullah
Eşhedü enne Muhammederrasülullah

Hayya alassalâti
Hayya alassalah

Hayya alel felahi
Hayya alel felah

Gad gametissalatü
Gad gametissalah

Allahu Ekber Allahu Ekber

la ilahe illallah

FARZ NAMAZI BİTTİKTEN SONRA

Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram

Ala rasülina salavat

Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim

CEMAAT ayetel kursi okuduktan sonra

sübhanallah -- elhamdülillah -- Allahuekber

la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in gadir

Allahümmahşurna fi zümratissalihinCuma muezınlıgı

Hoca efendi selam verince baslanır

Euzü billehiminesseydanirraciim
Bismillehirrahmanerrahim

İnnallahe vemelee ikatehü yusallune alennebıyy
Ye eyyuhellezine emenuu sallu aleyhi veselli müü teslime

Hoca hutbede hutbeyi okur ve bitince gamet getirilir ve aynı diger vakit namazlar gıbı devam edılır

BAYRAM NAMAZI MUEZİNLIGI

Dokuz tekbir iki rekat olan …….……bayram namazını kılmaya uyun hazır olan imam’ diye niyet edilir

Ve namaza baslanır namaz bitincede selamdan sonrada

Allau ekber Allahu ekber laiahe illallahu vallahü ekber Allahu ekber velillehil hamd.

Diye 3 defa söylenir HOCA hutbeye cıkar ve bu esnada HOCA hutbedeyken imamın VEKEBBİRULLAHE TEKBİRAA demesiyle 3 defA daha soylenir hoca efendi hutbedeN inerkende 3 defa soylenir ve hoca efendi yerine gecince

Ala rasülina salavat

Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim

Denir ve
Euzu besmele çekilir
Ayetel kursi acıktan okunur
Ve amin yapılırNamazin Sartlari
1) Hadesten Taharet: Hades denilen manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktir.
2) Necasetten Taharet: Namaz kilacak kisinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kilacagi yerde pislik varsa bunlari temizlemektir.
3) Setr-i Avret: Namaz kilacak kisinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.
Erkeklerin: Göbek ile diz kapagi arasini (dizkapagi dahil),
Kadinlarin: Yüz, el ve ayaklardan baska vücudunun her tarafini örtmeleri gerekir.
4) Istikbal-i Kible: Namazi kibleye dönerek kilmaktir. Kible, Mekke sehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. Kâbe, Hz. Ibrahim ve Hz. Ismail tarafindan yapilmistir.
5) Vakit: Namazlari kendi vakitleri içinde kilmaktir.Vakti gelmeden bir namazi kilmak caiz degildir.
6) Niyet: Hangi namazi kildigini bilmek ve kalbinde hatirlamaktir. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir. Namazin Rukünleri
1) Iftitah Tekbiri: Namaza baslarken tekbir almak demektir.
2) Kiyam: Namazda ayakta durmak demektir.
3) Kiraat: Namazda ayakta iken biraz Kur'an okumaktir
4) Rükû': Namazda eller diz kapagina erisecek kadar egilmektir.
5) Sücûd: Rükû'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alni yere koymaktir.
6) Ka'de-i Ahîre: Namazin sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturmak demektir.
Namazin Vacibleri
1) Namaza "Allahu Ekber"sözü ile baslamak.
2) Farz namazlarin ilk iki rek'atinda, nafile namazlarin her rek'atinda Fatiha suresini okumak.
3) Farz namazlarinin ilk iki rek'atinda, vitir ve nafile namazlarin her rek'atinda Fatihadan sonra sûre veya ayet okumak.
4) Fatihayi sureden önce okumak.
5) Secdede alin ile beraber burnu da yere koymak.
6) Üç ve dört rek'atli namazlarin ikinci rek'atinda oturmak (Buna ka'de-i ûlâ=birinci oturus
7) Namazlardaki birinci oturus ile son oturuslarda ettehiyyatü'yü okumak.
8) Cemaatle kilindigi zaman sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarinin her rek'atinda, aksam ve yatsi namazlarinin ilk iki rek'atinda imamin fatiha ve sureyi açiktan, ögle ve ikindi namazlarinda ise, gizlice okumasi.
9) Imama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayip susmasi.
10) Vitir namazinda kunut tekbiri almak ve kunut dualarini okumak.
11) Bayram namazlarinda alinan ilâve tekbirler.
12) Ta'dili erkân, yâni ayakta iken dosdogru, rükûda dümdüz olmak (Kadinlar biraz meyilli dururlar), rükûdan kalkinca iyice dogrulmak, iki secde arasinda tam oturmak.
13) Namazin sonunda saga ve sola selâm vermek.
14) Namazda yanilma olursa sehiv secdesi yapmak. Namazin Sünnetleri 1) Bes vakit namaz ile Cuma Namazi için ezan ve kamet getirmek
2) Iftitah tekbirini alirken elleri yukariya kaldirmak
3) Sübhaneke ve Eûzu-Besmele'yi sessizce okumak
4) Sag eli sol el üzerine koymak
5) Fatiha'dan sonra gizlice 'amin' demek
6) Rükû ve secdeye egilip kalkarken alinan tekbirler
7) Rüku ve secde tesbihleri. ( Rukû'da üç defa "SÜBHANE RABBIYE'L AZÎM" ve her iki secdede üçer defa SÜBHANE RABBIYE'L ÂLÂ" demek.)
8) Rukü'dan dogrulunca "SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH" ve hemen arkasindan "RABBENA LEKE'L HAMD" demek.
9) Kiyamda bir özür bulunmadigi takdirde iki ayagin arasini dört parmak kadar açik bulundurmak.
10) Rukü'da parmaklar açiK olarak dizleri tutmak, dizleri, dirsekleri dik ve sirti bas ile dümdüz halde bulundurmak.
11) Secdeye varirken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü vere koymak. Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri kaldirmak.
12) Tahiyyati sessizce okumak.
13) Selama sagdan baslamak
14) Sütre edinmek (Önü açik yerde namaz kilarken önüne sütre koymak)
Namazi Bozan Seyler
1) Namazda konusmak.
2) Birsey yemek veya içmek.
3) Kendi isitecegi kadar gülmek (yanindakilerin isitecegi kadar gülerse abdesti de bozulur.)
4) Birine selâm vermek veya verilen selâmi almak.
5) Gögsünü kibleden çevirmek.
6) Dünyaya âit bir seyden veya bir agridan dolayi aglamak "ah" demek. (Allah korkusundan dolayi aglamak namazi bozmaz.)
7) Öksürügü yok iken öksürmeye çalismak. (Elde olmayarak normal gelen öksürük namazi bozmaz.)
8) Namazda bir is yapmaya çalismak.
9) Bir seye üflemek.
10) Kur'an'i, manasi bozulacak sekilde yanlis okumak.
11) Ayeti mushaf'a bakarak (yüzünden) okumak.
12) Namazda abdesti bozulmak.
13) Teyemmüm eden kimsenin namazda suyu görmesi, mesh müddetinin namazda bitmesi.
14) Sabah namazini kilarken günesin dogmasi.
15) Cemaatle namazda kadinlarla erkeklerin arada bir perde olmadan yanyana bir safta kilmasi.
16) Namazda örtünmesi gereken yerlerin açilmasi ve bu açilmanin bir rükûn yapacak kadar süre devam etmesi.
17) Bayilmak, çildirmak...
Namazin Mekruhlari 1) Sıkışık abdestle namaz kilmak
2) Namazda elbise veya bir baska yerle oynamak
3) Namazda bir yere dayanmak
4) Gerinmek veya esnemek
5) Parmaklari çitlatmak
6) Özürsüz bagdas kurmak
7) Insan yüzüne karsi kilmak
8) Kiraatta, Kur'an-i Kerimdeki siraya uyulmamasi. Bir sure atlamak
9) Erkeklerin secde ederken kollarini tamamiyla yere dösemeleri
10) Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayagi yerden kesmek ve digerine dayanmak
11) Namazda daha selam vermeden terleri veya yüze dokunmus olan topraklari silmek
12) Namaz içinde, verilen selami el veya bas isaretleriyle almak
13) Ikinci rekatta birinci rekata göre daha uzun okumak
14) Yanmakta olan atese dogru namaz kilmak....


ORUÇ
Ramazan orucu müslüman , akilli ve ergenlik çagina gelmis kimselere farzdir. Ramazan orucu, kameri
aylardan Ramazan ayinin bazen 29, bazen 30 gün sürmesine göre 29 veya 30 gün olarak tutulur. Oruçlarda niyet önemlidir. Niyet kalp ile olur. Geceleyin imsaktan önce veya imsak vaktinde ertesi gün oruç tutacagini kalbinden geçiren bir müslüman o günün orucuna niyet etmis olur. Oruç tutmak düsüncesi ile sahur yemegine kalkan kimse de oruca , niyet etmis sayilir. Ancak oruç tutan kimsenin hem içinden niyet etmesi, hem de dili ile "Niyet ettim Ramazan'in yarinki orucuna" diye söylemesi daha iyi olur.

Bes çesit oruç vardir:
1) Farz oruç: Ramazan orucunun edasi ve kazasi farzdir. Keffaret oruçlarinin tutulmasi da farzdir.
2) Vacip oruç: Adak oruçlari ile bozulan nafile orucun kaza edilmesi vaciptir.
3) Sünnet oruç: Kamerî aylardan Muharrem ayinin 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç tutmak sünnettir.
4) Müstehap oruç: Kameri aylarin 13. 14. 15. günleri ile her haftanin Pazartesi ve Persembe günleri, Sevval ayinda 6 gün oruç tutmak müstehaptir.
5) Mekruh oruç: Iki türlü mekruh oruç vardir:
a. Muharrem ayinin sadece 10. günü, yalniz Cuma veya Cumartesi günleri oruç tutmak, iki orucu iftar etmeksizin birbirine eklemek veya senenin tamamini oruçlu geçirmek "TENZÎHEN MEKRUH"tur.
b. Ramazan bayraminin birinci günü ile Kurban Bayraminin 4 günü oruç tutmak "TAHRÎMEN MEKRUH"tur.

Ramazanda oruç tutamayanlar ne yaparlar ?
Oruç tutmayacak kadar hasta olanlar, hastaya bakanlar, Ramazan ayinda yolculuk yapanlar,
gebe veya emzikli olanlar, asiri yaslilar ve düskünler, aybasi hali veya logusalik halinde bulunan
kadinlar Ramazan ayinda oruç tutmazlar.Bunlardan:
a. Aybasi hali veya logusalik halinde olan kadinlar ile emzikli ve gebe olan kadinlar,
bu özürleri sona erdikten sonra ve Ramazan ayi disinda oruçlarini kaza ederler.
b. Yolcular, yolculuklari bitince oruçlarina baslarlar. Ramazan ayinda tutamadiklari
oruçlarini Ramazan ayindan sonra tutarlar.

Oruca nezaman ve nasil niyet edilir
Orucun sahih olmasi için niyet etmek sarttir. Niyetsiz oruç makbul degildir.
Ramazan orucuna, aksamdan itibaren kusluk vaktine kadar niyet edilebilir. Söyle ki:
Normal olarak oruca, sahur yemegini yedikten sonra niyet edilir. Ancak sahurda uyanamayip yeme içme zamaninin bittigi imsak vaktinden sonra kalkan bir kimse, günes dogmus olsa bile, kusluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir sey yapmasin. Sahura kalkmak istemeyen bir kimse, aksamdan sonra yarinin orucuna niyet edebilir,
geceleyin kalkip tekrar niyet etmesi gerekmez. Ramazan ayinda tutulamayan orucu, baska günlerde kaza ederken niyetin geceleyin «tan yeri agarmadan önce» yapilmasi gerekir. Keffaret oruçlari da böyledir. Bu oruçlara imsaktan sonra niyet edilmez. Niyet esasen kalp ile olur. Yani geceleyin, yarin oruç tutacagini kalbinden geçiren kimse niyet etmis demektir. Oruç tutmak düsüncesi ile sahur yemegine kalkan kimsenin bu düsüncesi de niyettir. Oruca kalp ile niyet etmek yeterlidir. Ancak kalp ile yapilan bu niyeti dil ile söylemek daha iyidir. Bu sebeple, oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli, hem de dili ile: " Niyet ettim Ramazan-i serifin yarinki orucuna "
diye söylemelidir.

Orucu bozup kaza ve keffaret gerektiren haller
Oruçlu oldugunu bildigi halde kasden:
1) Yemek, içmek, (ister gida maddesi, isterse ilaç olsun)
2) Cinsi iliskide bulunmak.
3) Sigara içmek
Orucu bozar, kaza ve keffareti gerektirir.
Bozulan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktir.
Bozulan bir gün orucun yerine iki ay veya altmis gün pespese oruç tutmaktir.
Ramazan ayinda niyet ederek oruca baslayan bir kimse özürsüz olarak bile bile yiyip içse veya cinsi iliskide bulunsa orucu bozulur. Bozulan bu orucun gününe gün kaza edilmesi, ayrica oruç özürsüz olarak ve bile bile bozuldugu için de keffaret tutmasi gerekir.
Baslanan bir orucu bilerek bozmanin dünyadaki cezasi keffarettir. Yani altmis gün birbiri ardinca oruç tutmaktir. Herhangi bir sebeple keffaret orucuna ara verilir veya eksik tutulursa yeniden baslayip altmis günü kesintisiz tamamlamak lazimdir. Kadinlar keffaret orucu tutarken araya giren âdet günlerini tutmazlar, âdet halleri bitince ara vermeden temiz günlerinde oruca devam ederek altmis günü tamamlarlar.

Oruçluya mekruh olan hususlar
1) Bir seyi dilinin ucuyla gereksiz yere tatmak
2) Lüzumsuz yere bir sey çignemek
3) Sakiz çignemek
4) Kendisinden emin olmayan bir kisinin hanimini öpmesi, boynuna sarilmasi, kucagina almasi
5) Tükrügü agizda biriktirip yutmak
6) Kan aldirmak
7) Kendini zayif düsürecegini tahmin ettigi yorucu bir iste çalismak
8) Agzina su alip çalkalamak


Zekâtin Faydalari
Zekât, kalbi cimrilik hastaligindan, mali fakirin hakkindan temizleyen, zenginlerde sefkat ve merhamet duygularini gelistiren bir ibadettir.
Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kiskançlik ortadan kalkar. Kendilerine yardim eden zenginlere karsi sevgi ve saygi meydana
gelerek toplumda birlik ve kardeslik kuvvetlenmis olur. Islâm Dini, toplumun dertlerini tedâvi eden, ihtiyaçlarini karsilayan birçok
esaslar getirmistir. Allah'in emri olan zekât, bir sosyal yardimlasma sistemidir. Zekât malin büyümesini ve bereketlenmesini saglar.
Zekâti verilen serveti, yok olmaktan, kötü insanlarin zararindan Allah korur. Sevgili Peygamberimiz söyle buyuruyor:
" Mallarinizi zekât ile koruyunuz. " (et-Tergib ve't-Terhib, c.1, s.520)
Zekat Kimlere Farzdir?
Zekat, Müslüman, erginlik çagina gelmis, akilli, hür ve dinen zengin sayilan kimselere farzdir. Dinen zengin sayilanlar, borcundan ve aslî ihtiyaçlarindan baska "NISAP MIKTARI" mali olan kimselerdir.
ASLÎ IHTIYAÇ: Oturulan ev, giyim esyasi, binek arabasi, ticaret için olmayan kitaplar, sanatin icrasi için gerekli aletler
ve ailenin bir yillik nafakasidir.
NISAP: Dinimizin koydugu bir zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçüye göre: Aslî ihtiyacindan baska 81 gram altini, 561 gram gümüsü veya bu miktarlar karsiligi parasi veya ticaret mali bulunan, kirk koyun veya keçiye, otuz sigira veya bes deveye sahip olan müslümanlar "NISAP MIKTARI" mala sahip olmus sayilirlar.
Asli ihtiyaçtan baska bu miktarlarda mala sahip olduktan sona tam bir yil geçince zekat farz olur.
Zekât Kimlere Verilir?
Zekât verilecek kimseler sunlardir:
1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayilmayan, nisab miktari mali olmayan kimselerdir.
2) Yoksullar: Hiçbir seyi olmayanlar.
3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktari mala sahip olmayanlar.
4) Yolcu: Memleketinde mali oldugu halde yolda parasiz kalan, elinde bir sey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekât verilebilir.)
5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çikip parasiz kalanlar ile isini gücünü birakip kendisini ilme vermis olan kimselerdir.
Zekatin öncelikle fakir olan yakin akrabaya, komsulara, hemsehrilere verilmesi daha sevaplidir.


Zekât Kimlere Verilmez?
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
2) Ogluna, oglunun çocuklarina,kizina, kizinin çocuklarina ve bunlardan dogan çocuklara,
3) Zenginlere,
4) Müslüman olmayanlara,
5) Kari-koca birbirlerine.

Zekatin Ödenmesi
Paranin her 40 liradan bir lirasi zekat olarak fakire verilecektir. Canli hayvanlarin zekati nev'ine göre degisir. Koyunda: kirkta bir; devede: bes devede bir koyun, sigirda: otuzda bir danadir.


A) HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ
Şer`î hüküm açısından hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşittir. Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vâciptir.
Diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi, başlandıktan sonra bozulan nâfile haccın kazâsı da vâcip olur. Farz ve vâcip dışında yapılan hac ise nâfiledir. Hacla yükümlü olmayan çocukların yaptıkları hac ile bir kimsenin birinciden sonra adama (nezir) dışında yapacağı her hac nâfiledir.

B) YAPILIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ
Yapılış biçimi (edâ) açısından ise hac, ifrad haccı, temettu` haccı ve kırân haccı olmak üzere üç çeşittir.
Hac ve umre, her biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın hac ayları içinde, ikisi birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapıp yapmamaya, yapıldığı takdirde umre ve haccın ayrı veya aynı ihramla yapılma durumuna göre hac, ifrad haccı, temettu` haccı ve kırân haccı olmak üzere üç şekilde eda edilir.
a) İfrad Haccı
İfrad haccı umresiz yapılan hacdır. Sadece hac ibadeti yapıldığı için “umresiz hac” anlamında olmak üzere bu ad verilmiştir. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler, ifrad haccı yapmış olurlar. İster mîkat sınırı dışında ister içinde ikamet etsin, herkes ifrad haccı yapabilir.
b) Temettu` Haccı
Temettu` “yararlanmak, istifade etmek? anlamına gelir. Aynı yılın hac aylarında umre ayrı ihramla, hac ayrı ihramla yapıldığı zaman iki ihram arasında, ihramsız, yani ihram yasaklarının bulunmadığı yasaksız bir zaman dilimi, umre ile hac arasında hac yasaklarının söz konusu olmadığı serbest bir vakit bulunduğu için bu ad verilmiştir.
Temettu` haccı aynı yılın hac ayları içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmaktır. Hac ayları içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra, aynı yıl hac için yeniden ihrama girip hac menâsikini de eda eden uzak bölgelerden gelmiş hacılar temettu` haccı yapmış olurlar.
c) Kırân Haccı
Kırân haccı, her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir ihramda birleştirmektir. Hac ve umre tek ihramla yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamında bu adı almıştır. Umre ve hacca, ikisine birden niyet edip umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmadan, aynı ihramla hac menâsikini de tamamlayan Âfâkýler “kırân haccı” yapmış olurlar.

d) Temettu` ve Kırân Haccının Şartları
1. Hacceden kişi Âfâký olmalıdır. Harem ve Hil bölgelerinde, mîkat sınırları içinde ikamet edenlerin temettu` ve kırân haccı yapmaları câiz değildir. Hac aylarından önce Mekke’ye gidip hac günlerine kadar orada kalan Âfâkýler de bu konuda aynı hükme tâbidir. Bunlardan haccedecek olanların, o yıl hac ayları girdikten sonra umre yapmamaları gerekir. Yaptıkları takdirde, isâet etmiş olurlar; şükür kurbanı değil, ceza kurbanı keserler.
2. Umre ve hac, her ikisi aynı yılın hac aylarında yapılmalıdır. Şayet umre hac aylarından önce yapılmışsa veya umre tavafının en az dört şavtı, hac ayları henüz girmeden tamamlanmışsa yapılan hac temettu` veya kırân değil, ifrad haccı olur.
3. Hac aylarında yapılan umreden sonra “sahih ilmâm” olmamalıdır. Sahih ilmâm, Hanefîler’e göre, umre ile hac arasında herhangi bir sebeple memlekete dönmekle, Şâfiîler’e göre ise, mîkat sınırları dışına çıkmakla gerçekleşir. Umre ile hac arasında, Hanefîler’e göre memleketine giden; Şâfiîler’e göre ise mîkat sınırları dışına çıkan kimse, dönüşte tekrar umre yapmazsa, yaptığı hac temettu` değil, ifrad olur. Kırân haccında umreden sonra ihramdan çıkılmadığı için umre ile hac arasında ister mîkat dışına çıkılsın, ister memlekete veya başka bir yere gidilsin, kırân haccı ifrada dönüşmez.
Bu üç nevi hacdan hangisi yapılırsa yapılsın, hac farîzası eda edilmiş olur.
Bunların fazilet bakımından sıralanışı Hanefîler’e göre kırân, temettu`, ifrad; Mâlikîler’e göre ifrad, kırân, temettu`; Şâfiîler’e göre aynı yıl arkasından umre yapmak şartıyla ifrad, temettu`, kırân; Hanbelîler’e göre ise temettu`, ifrad, kırân şeklindedir. Bu görüş ayrılığının sebebi, Hz. Peygamber?in yaptığı haccın eda biçimine ilişkin rivayetlerin farklı olmasıdır.
Bu eda biçimlerinden hangisine göre yapılırsa yapılsın hac farîzası yerine gelmiş olur. Bütün ibadetler gibi hac ibadetinde de fazilet, o biçim veya bu biçimde yapılmasında değil, edasında gösterilen gayret, samimiyet, huzur, huşû ve ihlâs nisbetindedir.

VuSLaT_HüLyA
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=


νυѕℓαтнüℓуα dakika saniye misafirimiz oldunuz.

Bilgileriniz